Żyjemy w dobie rewolucji naukowo-technicznej

Żyjemy w dobie rewolucji naukowo-technicznej

Jej istotę stanowi fakt, iż rewolucyjne przemiany w nauce są ściśle sprzężone z jakościowymi zmianami techniki. Nauka w decydującej mierze określa rozwój techniki, sama zaś w swoim rozwoju uzależniona jest zarówno od potrzeb techniki, jak i od środków technicznych w postaci aparatury, urządzeń itd. Fakt ten jednakże nie może być przesłanką do stwierdzenia, że „w dobie rewolucji naukowo-technicznej żadna technika nie rodzi się na ogół na gruncie empirycznego doświadczenia, lecz w wyniku naukowego poznania, to znaczy przyjmuje w pełni naukowy charakter”. Tak twierdzi K. Tessman, który – po pierwsze – empirycznej wiedzy nie zalicza do wiedzy naukowej i który – po drugie – uznaje, że wszelki rozwój techniki w warunkach rewolucji naukowo-technicznej dokonywać się może tylko na gruncie teoretycznego poznania 7. Trudno ten pogląd podzielać. W literaturze przeważa raczej pogląd, że wiedza empiryczna jest częścią poznania naukowego i że „technika nigdy nie zrezygnuje z empirycznej drogi rozwoju” 8.

Jak ogromne jest jeszcze dziś znaczenie wiedzy empirycznej w rozwoju techniki, może świadczyć fakt, że wiele syntetycznych półprzewodników uzyskano na drodze eksperymentalnej 9. Tak samo w sposób przeważnie empiryczny stworzono wiele stopów magnetycznych. I dopiero na ich gruncie opracowywano teorie wyjaśniające ich magnetyczne właściwości 10. Na drodze empirycznej przebiegał również proces ich ulepszania. Stwierdzono np., że siła przyciągania materiału magnetypznego zależy od jego kształtu. Empiryczny charakter miały również badania H. T. Fausa z laboratorium General Electric, a potem wielu innych inżynierów i uczonych nad udoskonaleniem znanych magnesów n. Te eksperymenty były koniecznością, albowiem nie było rozwiniętej teorii wyjaśniającej w sposób zadowalający problem magnetycznych właściwości materiałów, zależności między rodzajem i kształtem materiału a jego siłą magnetyczną. Określone zależności ustalono na drodze empirycznych badań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>