Związki między pracami rozwojowymi i produkcją

Związki między pracami rozwojowymi i produkcją

W zakresie twórczości technicznej zachodzą bardzo ścisłe związki między badaniami stosowanymi i rozwojowymi, tak że w zasadzie trudno znaleźć wyraźną między nimi granicę. Czy badania stosowane to tylko opracowywanie teorii i koncepcji technicznych, a prace rozwojowe to ich realizacja w określonych wynalazkach i innowacjach technicznych? A przecież wynalazki rodzą się często w trakcie badań stosowanych, a nowe teorie opracowują inżynierowie zatrudnieni w pracach rozwojowych. Trudno oddzielić te dwie sfery działania związane wspólnym dążeniem do zrealizowania innowacji technicznych, tak że w krajach anglosaskich ujmuje się je łącznie jako engineering 13. Istnieje również między nimi jedność organizacyjna w tym sensie, że uczeni są bezpośrednio zaangażowani w opracowywaniu i realizowaniu projektów technicznych i zajmują się tworzeniem nowych teorii na gruncie trudności, na jakie natrafiają w toku prac rozwojowych nad określonym projektem.

Bezpośrednie związki istnieją również między pracami rozwojowymi i produkcją. Wyniki prac rozwojowych dają duże praktyczne korzyści wtedy, gdy się w pełni uwzględnia szczególne wymogi technologii i produkcji. Na prace rozwojowe poważnie wpływają życzenia potencjalnych nabywców oraz badania rynkowe. Na przykład przemysł produkcji siarczku i ługu wymaga pojemników zbudowanych z materiałów, które wykazują odporność na działanie siarczku i ługu 14. Przez odpowiednią współpracę specjalistów z zakresu produkcji, zbytu i konstrukcji uzyskano informacje, które pozwoliły na otrzymanie takich materiałów w ramach prac rozwojowych. t

Wielkie laboratoria przemysłowe na Zachodzie opracowują i realizują projekty techniczne odpowiednio do potrzeb swego przedsiębiorstwa bądź też na zamówienie instytucji publicznych zgodnie z ich wymogami. Odpowiednie adaptacje projektów i dezyderatów dokonują się na drodze ustawicznych konsultacji. Regularnie odbywają się spotkania między przedstawicielami instytucji zlecającej wykonanie określonego projektu i przedstawicielem laboratorium. Organizowane są również zebrania zespołów opracowujących i realizujących projekt w laboratorium oraz specjalistów’ zainteresowanej instytucji. Każda innowacja techniczna projektowana jest i realizowana odpowiednio do potrzeb, jakim ma służyć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>