Znajomość zależności technologicznych w rozwoju techniki

Znajomość zależności technologicznych w rozwoju techniki

Na podstawie tego schematu możemy stwierdzić, że całkowicie zależne od innych technologii są technologie nuklearne i konwersja magneto- hydrodynamiczna. Niektóre są całkowicie niezależne od pozostałych technologii (technika próżniowa i metalurgia proszków), a większość pozostaje w sytuacji częściowej zależności, to znaczy zależna jest tylko od kilku z wymienionych technologii, a niezależna od pozostałych.

Schemat odsłania również istnienie koniecznej sekwencji w postępie technicznym w poszczególnych technologiach: postęp techniczny w technice próżniowej, metalurgii proszków i chłodnictwie pozwala na uzyskanie postępu w materiałach ogniotrwałych, technologii nadprzewodnictwa, komunikacji optycznej, fizyce plazmy, symulacji przestrzennej i technologii nuklearnej.

Znajomość zależności technologicznych w rozwoju techniki ma dzisiaj szczególne znaczenie, albowiem w obecnych przemianach techniki decydujące miejsce zajmują zmiany procesów technologicznych. Badania i prace rozwojowe, skierowane na realizację nowych lub ulepszenie istniejących procesów wytwórczych, pochłaniają przeważającą część nakładów na rozwój naukowo-techniczny.

W produkcji stosuje się bardzo dużą ilość materiałów. Większość z nich stanowią materiały sztuczne, wytworzone technicznie. Mają one ogromne znaczenie zarówno dla produkcji, jak i dla tworzenia nowej techniki. Wiele wielkich i małych innowacji technicznych długo czekało na swoją realizację ze względu na brak odpowiednich materiałów. Wystarczy wymienić tu usilne poszukiwania odpowiednich materiałów magnetycznych, grafitów, półprzewodników syntetycznych, mas ceramicznych, aerofiny (bez której nie można było skonstruować klimatyzatorów do użytku w mieszkaniach) oraz tysiące innych. Badania i prace rozwojowe nad materiałami pochłaniają w krajach Gospodarczej Organizacji Rozwoju i Współpracy około 25% ogólnych wydatków na prace badawcze i rozwojowe25.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>