Zawężenie przedmiotu badań w wyniku specjalizacji nauk

Zawężenie przedmiotu badań w wyniku specjalizacji nauk

Dla rozwoju techniki szczególne znaczenie miały powstanie i rozwój nauk technicznych. Nauki te pojawiły się stosunkowo późno, bo dopiero w okresie mechanizacji produkcji. Głównym impulsem do ich ukształtowania były potrzeby produkcji i samej techniki. Nauki te w wielu wypadkach stanowią jakby przedłużenie zakresu badań tradycyjnych bądź nowych nauk przyrodniczych, ale w zastosowaniu do zjawisk techniki – np. techniczna fizyka, techniczna chemia, techniczna biologia, termodynamika, hydrodynamika, inżynieria mechaniczna, elektrotechnika, teoria obróbki, kinematyka. Nie wszystkie one zrodziły się na gruncie odpowiednich nauk przyrodniczych. Na przykład termodynamika techniczna ukształtowała się wcześniej i spowodowała powstanie odrębnej nauki przyrodniczej – termodynamiki teoretycznej. Wszystkie zaś nauki techniczne korzystają z dorobku teoretycznego nauk przyrodniczych, a same bardzo poważnie przyczyniają się do rozwoju nauk przyrodniczych. Nauki techniczne mają na celu rozwijanie teorii, które mogłyby być pomocne w rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych. Często w swoich badaniach natrafiają na problemy o charakterze podstawowym, a więc dotyczące np. właściwości określonych zjawisk lub prawidłowości pewnych procesów, jakie mają być wykorzystane w rozwiązaniach technicznych. Te problemy rozwiązują niekiedy samodzielnie, a niekiedy stają się one przedmiotem badań odpowiednich nauk przyrodniczych.

Zawężenie przedmiotu badań w wyniku specjalizacji nauk przyczynia się niewątpliwie do szybszego wzrostu wiedzy teoretycznej w poszczególnych dziedzinach i w nauce jako całości. Osiągnięcia jednej nauki wpływają na rozwój innych nauk. W ramach rozwoju naukowego stwierdza się występowanie prawidłowości, którą określa się jako zasadę solidarności w nauce. Chodzi tu o wewnętrzną spoistość, zgodność teoretyczną nauki jako całości. Odkrycia i teorie jednej nauki przyswajane są przez inne nauki. One wzajemnie się wspierają. Na przykład zachodzi ścisła współzależność w rozwoju fizyki, optyki, termodynamiki, falowej teorii rentgenowskich promieni i atomowej teorii kryształów20.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>