Wzrost produkcyjnego znaczenia nauki

Wzrost produkcyjnego znaczenia nauki

Są to bardzo różnorodne usługi, które stwarzają warunki dla efektywnej produkcji. Wszystkie te usługi bez wyjątku, a szczególnie wszelkie badania i prace rozwojowe związane z opracowywaniem i wdraża-

Są to usługi związane w przeważającej mierze ze wzrostem produkcyjnego znaczenia nauki. Prowadzi to do zmiany struktury zatrudnienia, która w krajach wysoko rozwiniętych wyraża się spadkiem w globalnym zatrudnieniu udziału zatrudnienia przemysłowego i wzrostem udziału zatrudnienia w sferze usług. Wykazują to odpowiednie statystyki. Zob. O. G e 1 i n i e r: A la découverte du nouveau tertiaire, „Le Monde”, 20 avril 1976, s. 7. niem innowacji technicznych, wymagają od pracowników bardzo wysokich kwalifikacji. Zatrudnienie w tej sferze działalności wzrasta bardzo szybko w sensie absolutnym i względnym, w porównaniu z zatrudnieniem osób związanych bezpośrednio z produkcją materialną. Działalność ta jest dla przedsiębiorstw bardzo potrzebna, wprost nieodzowna, bez niej nie byłyby one w stanie rozwijać produkcji w sposób efektywny, stąd też wiele przedsiębiorstw samodzielnie organizuje dla siebie komórki badawcze, laboratoria, biblioteki itd.

Pogłębia się w procesie produkcji społeczny podział pracy, a w ślad za tym rozwijać się muszą również formy organizacyjne procesów produkcyjnych. Oczywiście wszelkie teorie naukowe, które pozwalają na kształtowanie efektywnych form organizacji pracy i produkcji, efektywnych form zarządzania przedsiębiorstwami, stają się materialną siłą wytwórczą. Siłą taką są przede wszystkim teorie z zakresu organizacji badań i prac rozwojowych, teorie określające reguły racjonalnego działania w zakresie wdrażania i upowszechniania innowacji technicznych, albowiem one przyczyniają się wydatnie do powstania i rozwoju wszelkich innowacji technicznych. Efektywność badań i prac rozwojowych zależy przede wszystkim od ich organizacji. Zatem czynnik organizacyjny determinuje dziś w sposób zasadniczy rozwój sił wytwórczych. Umiejętności organizacyjne są warunkiem wysokiej efektywności produkcji materialnej, ale w jeszcze większym stopniu te umiejętności są warunkiem powodzenia w twórczości technicznej, powodzenia w sensie osiągania pożądanych rezultatów, i to możliwie najniższym kosztem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>