Wielkie projekty obejmują wiele projektów częściowych

Wielkie projekty obejmują wiele projektów częściowych

Projekt określonej innowacji technicznej składa się najczęściej z kilku współzależnych projektów, które jednakże realizowane być mogą równolegle. Na przykład projekt określonego procesu technologicznego może obejmować – jako zależne, lecz odrębnie realizowane – projekty odpowiednich maszyn i instrumentów niezbędnych w tych procesach, projekty materiałów, z których te maszyny mogą być wytworzone, itd.

Wielkie projekty obejmują wiele projektów częściowych. Ich realizacja w przeważającej części zadań przebiega samodzielnie. Każdy projekt wymaga odrębnych badań podstawowych, stosowanych i prac rozwojowych. Każdy wymaga odrębnych teorii, wynalazków i urządzeń technicznych. Na przykład innowacje dotyczące materiałów rozwijały się ze względu na określone zapotrzebowanie w zakresie realizacji projektów maszyn i innych środków technicznych lub ze względu na potrzeby określonych procesów technologicznych. W realizacji nowych materiałów niezbędne są rozległe badania podstawowe, stosowane i prace rozwojowa.

Proces jakiejkolwiek innowacji technicznej nie jest prostą sekwencją odkryć, wynalazków i innowacji. Wszystkie fazy tego procesu stale się nakładają i przeplatają, tak że trudno je nawet wyraźnie rozgraniczyć. Ich wzajemna współzależność ma na ogół bardzo skomplikowany charakter. Wynalazek pozostaje najczęściej na gruncie określonej teorii naukowej. Ale wynalazek ma sam wartość poznawczą. Na podstawie badania jego właściwości i wewnętrznych prawidłowości mogą być opracowywane teorie naukowe. Na przykład wynalazek magnesu cząsteczkowego opracowany został na podstawie teorii magnetycznych L. Neila i teorii utleniania żelaza. Ale badania wytworzonych technicznie magnesów pozwoliły na opracowanie teorii anizotropii kształtu magnetycznego, co z kolei stało się bodźcem do sformułowania programu badań stosowanych nad przedłużonymi cząsteczkami. Doprowadziły one do wytworzenia cząsteczki wydłużonej dzięki wykorzystaniu również nowoczesnego wyposażenia technicznego, m. in. osiągnięć elektroniki. Badania tych cząsteczek pozwoliły z kolei dokładniej i lepiej ująć teorię kinetyki galwandzacjii żelaza w rtęci oraz odkryć nowe zjawiska, które znalazły między innymi wyjaśnienie w teorii łańcucha sfer koercyjnego natężenia. Z kolei w oparciu o to poznanie teoretyczne i wykorzystując nowoczesną aparaturę techniczną został opracowany i zrealizowany projekt tzw. trwałego magnesu Lodex oraz projekt procesu jego produkcji53.

To ścisłe powiązanie między badaniami podstawowymi, stosowanymi i rozwojowymi w procesie opracowywania i realizacji projektu innowacji technicznej determinuje organizację prac badawczo-rozwojowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>