Uprzemysłowienie procesu produkcji wiedzy cz. II

Uprzemysłowienie procesu produkcji wiedzy cz. II

Miarą dysproporcji między nakładem niezbędnym do wytworzenia określonej koncepcji myślowej a nakładem niezbędnym do jej reprodukcji może ‚być program komputerowy. Opracowanie nieskomplikowanego programu komputerowego kosztuje średnio 100 tys. doi., koszt zaś utrwalenia tego programu na karcie lub taśmie filmowej wynosi zaledwie 100 doi.2

Ta właściwość sprawia, że formuły i prawa naukowe, iktóre stały się powszechnie znane, nie kosztują już więcej ani grosza. Wykorzystywanie wyników pracy naukowej nie wymaga bowiem powtarzania procesu poznania naukowego. Natomiast używanie dóbr w innych sferach działalności wymaga stale ich reprodukcji.

Skoro wyniki nauki stanowią dobro ekonomiczne, to wytwarzanie wiedzy naukowej jest produkcją w sensie ekonomicznym. Działalność naukowa stała się istotną częścią składową procesu produkcji i reprodukcji społecznej. Jest ona planowana i rozwijana w ścisłym powiązaniu z planowaniem i rozwojem produkcji dóbr i usług materialnych. Wyrazem ścisłego zespolenia nauki jako działalności z procesem produkcji materialnej jest organizowanie instytutów badawczych, laboratoriów lub wydziałów badawczych bezpośrednio w przedsiębiorstwach lub przez przedsiębiorstwa, ewentualnie przemysłowych ośrodków badawczych dla potrzeb określonej gałęzi produkcji. Na przykład w USA w przemyśle wykonuje się około 70% wszystkich badań3. Proces ten nasila się coraz bardziej i jest widomym znakiem unaukowienia produkcji i uprzemysłowienia nauki.

Nauka w przeważającej mierze we wszystkich krajach finansowana jest przez państwo. Jest to zupełnie zrozumiałe w krajach socjalistycznych. Na gruncie gospodarki kapitalistycznej ma to swoje uzasadnienie w tym, że nauka jest potrzebna dla gospodarczego, społecznego i kulturalnego rozwoju kraju, ale koszty badań i wszelkich prac naukowych są tak duże, że bez pomocy ze strony państwa nauka w krajach kapitalistycznych nie mogłaby dzisiaj zapewnić sobie odpowiedniego tempa rozwoju. Materialne potrzeby nauki przekraczają dziś ustrojowe ramy gospodarki opartej na prywatnej własności środków produkcji. Ośrodki badawcze nawet największych koncernów amerykańskich czerpią finansowe środki na rozwój prac naukowych w przeważającej mierze z realizacji zamówień państwowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>