Teoria ogólnej technologii

Teoria ogólnej technologii

Są różne technologie zarówno w sensie poznawczym, jak i praktycznym. Ostatnio pojawia się postulat opracowania teorii ogólnej technologii, nauki, która w zasadzie byłaby teorią tworzenia technicznego. A więc chodzi po prostu o zasady tworzenia wszelkiej techniki i technologii. Kamieniem węgielnym tej teorii powinna być – jak podkreśla Gunter Ropohl40 – teoria i metodologia planowej działalności wynalazczej i prac rozwojowych. Powinna ona uwzględniać również społeczno- -instytucjonalne ramy, w których przebiega proces wynalazczości i prac rozwojowych. Niezbędne są tu rozważania makro-socjotechniczne, które biorąc pod uwagę cały ogólnospołeczny proces postępu technicznego i w tym szerokim aspekcie ujmują dialektykę możliwości i intencji, dia- lektykę „indukcji autonomicznej” i „indukcji potrzeb” 41. Autonomiczny rozwój techniki – to jej wewnętrzna logika rozwoju. Chodzi tu zatem o szeroko pojętą teorię procesu przekształcania nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą, teorię, której jeszcze nie ma i dla której istnieją obecnie bardzo fragmentaryczne opracowania, stanowiące w przeważnej mierze opis pewnych empirycznych uogólnień.

Poglądy na temat nauki jako siły wytwórczej są tak bardzo zróżnicowane

Stąd też poglądy na temat nauki jako siły wytwórczej są tak bardzo zróżnicowane. Nie ma bowiem pełnej usystematyzowanej w tym zakresie teorii. Często tok rozumowania dla udowodnienia tezy, że nauka jest bezpośrednią siłą wytwórczą, jest taki: człowiek jest najważniejszą siłą wytwórczą: nauka pozwala zastąpić człowieka w procesie produkcyjnym, stąd też nauka jest bezpośrednią siłą wytwórczą. A intensywność nauki jako siły wytwórczej jest wprost proporcjonalna do intensywności zastępowania człowieka w produkcji. Ale nauka stosunkowo rzadko w swej formie abstrakcyjnej może zwalniać człowieka od określonych zadań produkcyjnych. Choć takie sytuacje niewątpliwie istnieją, dla mnie najbardziej dobitnym przykładem bezpośredniej zdolności produkcyjnej abstrakcyjnego poznania, twórczej myśli naukowo-technicznej są programy komputerowe. Programy takie są efektem pracy wielu wysoko kwalifikowanych specjalistów, inżynierów różnych specjalności, matematyków, logików, fizyków, cybernetyków itd. Zastosowanie automatyzacji w procesach produkcyjnych wymaga ujęcia ich w formuły matematyczne i stworzenie algorytmów przetwarzania otrzymanych informacji. Do zastosowania automatyzacji potrzebne są nie tylko odpowiednie programy, lecz również odpowiednie urządzenia, pozwalające na przekształcanie i wykorzystywanie sygnałów w regulowaniu i sterowaniu procesami. Podstawowym instrumentem, który pozwala na działanie programów, jest maszyna licząca. Jednakże koszt produkcji programu wielokrotnie przewyższa koszt produkcji komputera. W wartości maszyny liczącej, przystosowanej do realizowania określonych programów, koszt jej materialnych składników (hard-ware) wynosi zaledwie 10-15%, a koszt programu (soft-ware) 85-90% 42. Kiedyś była sytuacja odwrotna. I wtedy przedsiębiorstwa produkujące maszyny liczące opracowywały również odpowiednie programy. Dziś programy komputerowe są coraz bardziej skomplikowane, służyć mają regulowaniu coraz bardziej skomplikowanych procesów technicznych i produkcyjnych i sterowaniu nimi, a ich opracowywania stały się udziałem odrębnych przedsiębiorstw, które uznaje się dzisiaj nawet za odrębną gałąź przemysłową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>