Technologia jako nauka

Technologia jako nauka

W literaturze na temat nauki jako siły wytwórczej akcentuje się zawsze elementy procesu produkcyjnego jako najbardziej esencjonalne formy produkcyjnego charakteru nauki. Dość często za główny czynnik przenikania nauki do produkcji uznaje się technologię. Przy czym jej definicje wyraźnie odsłaniają dwoisty sens technologii: jej z jednej strony aspekt poznawczy, a z drugiej produkcyjny.

Technologia jako nauka to całokształt wiedzy i metod niezbędnych do wytworzenia i wykorzystania użytecznych dóbr37. Bardziej szczegółowe definicje podkreślają, że „technologia to suma wiedzy o różnych fizycznych, chemicznych i innych sposobach obróbki lub przetwarzania surowców lub półfabrykatów” 3S. Technologia to również procesy przemysłowe stosowane do przetwarzania dóbr przyrody w środki produkcji i konsumpcji. Procesy przemysłowe stanowią obiektywne, celowe, powiązane i uporządkowane w przestrzeni i czasie współdziałanie naturalnych i technicznych własności różnych procesów i zjawisk.

Można i należy mówić o technologiach różnych gałęzi! produkcji. Np. przez technologię budowy maszyn rozumie się naukę o procesach wytwórczych poszczególnych części i konstrukcji całych mechanizmów. Technologia budowy maszyn nie obejmuje procesów przetwarzania surowców i półfabrykatów niezbędnych przy konstrukcji maszyn. Zajmuje się nimi „technologia wytopu”, „technologia kucia”, „technologia walcowania” itd.

W technologii zawarty jest również element organizacji. W niektórych definicjach ten aspekt wysuwa się na plan pierwszy i stwierdza się np„ że technologia to metodyczno-racjonalne procesy lub metody optymalnej organizacji celowych procesów wytwórczych39.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>