Techniczna niemożność zaspokojenia potrzeb ludzkich

Techniczna niemożność zaspokojenia potrzeb ludzkich

Powstaje pytanie, czy na gruncie dotychczasowych doświadczeń można mówić o technicznej niemożności zaspokojenia potrzeb ludzkich. Jeśli potrzeby ludzkie ujmować w sposób sensowny, rozumny – to w zasadzie możemy powiedzieć, że człowiek zawsze potrafił, prędzej czy później, znaleźć techniczne środki ich zaspokojenia. Można by nawet powiedzieć, że w zaspokajaniu wielu potrzeb nie potrafił zachować odpowiedniego umiaru, że zbyt pochopnie korzystał z wielu innowacji technicznych, które często były dlań szkodliwe, między innymi poprzez szkodliwy ich wpływ na środowisko geograficzne. Istota rozwoju techniki w różnych krajach, zarówno w najbardziej i najsłabiej rozwiniętych, sprowadza się do tego, by człowiek rozumnie sterował rozwojem techniki oraz w sposób rozumny ją użytkował. Oczywiście niemalże utopijne wydaje się dziś życzenie, by ludzie, wszystkie narody umiały solidarnie współdziałać w rozwoju techniki, jaka im jest potrzebna, ii ‚wzajemnie się wspomagały w jej użytkowaniu. Możność lub niemożność rozwiązania określonego problemu technicznego jest dziś najczęściej kwestią kosztów. To nie znaczy, że inne czynniki nie mają istotnego znaczenia. Niemożność dokonania innowacji technicznej !i jej odpowiedniego wykorzystania może być w sposób decydujący uwarunkowana przez niedostatki systemów badawczych, wdrożeniowych, organizacyjnych ?id. Wtedy i największe nakłady nie zapewniają pożądanych efektów. Ale przy założeniu odpowiedniości innych uwarunkowań hrak odpowiednich środków materialnych i fiinansowyoh stanowi główną przeszkodę w rozwiązaniu określonych !problemów technicznych. Rzeczywiście technika staje się coraz bardziej skomplikowana i kosztowna. I dla realizacji wielu programów i projektów technicznych międzynarodowa kooperacja jest nieodzowna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>