Systemy współzależności naukowo-technicznych

Systemy współzależności naukowo-technicznych

Między różnymi naukami istnieją wewnętrzne związki. Istnieją również ścisłe związki między poszczególnymi naukami i gałęziami produkcji. Niektórzy twierdzą, że te współzależności są tak ścisłe, że obecnie trudno wyznaczyć wyraźną linię demarkacyjną między nauką i techniką oraz między różnymi rodzajami techniki23.

Nie ulega wątpliwości, że nauka i technika są to zjawiska różne. Są one dziś ściśle ze sobą powiązane, wzajemnie się wspomagają, a cały ten system wzajemnej między nimi zależności i współdziałania określa się w literaturze mianem synergizmu. Proces synergizmu we współczesnym rozwoju naukowo-technicznym jest niekiedy bardzo złożony, czego ilustracją może być rycina 2, przedstawiająca układ współzależności pomiędzy określonymi działaniami naukowymi i technologicznymi.

Zmiany w krystalografii i technologii chemicznej stwarzają możliwość uzyskania półprzewodników: kombinacje półprzewodników, niedo- świetlonych filmów i innowacji w zakresie metalurgii prowadzą z kolei do mikroelektroniki i obiegów scalonych. Natomiast kombinacja systemu napędowego, systemu sterowania i kontroli oparta na mikroelektronice stwarza podstawę do rozwoju techniki przestrzeni kosmicznej. Ta

I kosmiczne I zaś stanowi przesłanki dla innowacji w systemie łączności (telewizja, radio, telefon, systemy przekazywania informacji), w prognozach pogody, badaniach geofizycznych, aparaturze kontrolnej i technice militarnej.

Pewne synergizmy aktualnie istniejące dostarczają nowych i ulepszonych metod dla badań podstawowych, które mogą prowadzić do wielu innowacji technicznych. Najbardziej wymowny jest synergizm laserów, holografii i komputerów, umożliwiający spektroskopowe i trójwymiarowe badania molekuł i protein. Jest to podstawą rozwoju biochemii, chemii oraz genetyki molekularnej, które z kolei prowadzą do poważnych innowacji w zakresie leków, medycyny i szczepionek oraz pozwolą zapewne na kontrolę procesów dziedziczenia 24.

Istnieją również ścisłe współzależności między różnymi technologiami i jak najbardziej pożądane jest opracowanie tablicy zależności technologicznych. Zależność tę w sposób ogromnie uproszczony ilustruje rycina 3.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>