Stosowanie badań paralelnych

Stosowanie badań paralelnych

Podjęcie paralelnych wysiłków następuje na ogół w sytuacji, kiedy ustalony jest podstawowy kierunek prac rozwojowych, ale pewne elementy projektu zawierają poważniejsze techniczne niepewności. Od rozwiązania tych niepewności zależy realizacja całego projektu.

Zatem paralelne wysiłki zapewnić mają możliwie najszybszą realizację projektu. Jeśliby się przyjęło tylko jeden sposób rozwiązania określonych problemów, które są istotne dla całości projektu, mogłoby to spowodować dłuższą realizację projektu i większe koszty. Większe, albowiem suma wydatków na podejmowanie kolejnych metod może być większa od tej, jakiej wymagałoby realizowanie projektu przy stosowaniu kilku odrębnych metod kontynuowanych aż do momentu, w którym staje się wiadome, która z metod, ewentualnie jaka ich kombinacja daje optymalne rozwiązanie. Poza tym dłuższy czas realizacji projektu, wywołany przez poniechanie stosowania badań paralelnych, oznacza krótszą żywotność ekonomiczną innowacji technicznej, a więc mniejszą jej rentowność.

Stosowanie badań paralelnych w sensie równoległego rozwiązywania określonego problemu przy stosowaniu odmiennych metod powinno opierać się na rozważaniach i ocenach ekonomicznych dotyczących antycypacji odnośnie do wartości i użyteczności rozwiązania, jego kosztów itd. Badania paralelne stosuje się najczęściej w realizacji projektów technicznych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa. Szczególnie w tych przypadkach, kiedy najważniejszym wymogiem jest jak najkrótszy czas realizacji projektu. W gospodarce kapitalistycznej badania paralelne dyktowane są przede wszystkim przez wymogi konkurencji. Czas dysponowania określoną innowacją jest decydującym czynnikiem w określaniu pozycji na rynku krajowym i światowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>