Społeczno-ekonomiczne uwarunkowanie rozwoju techniki cz. II

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowanie rozwoju techniki cz. II

Rozwój techniki w warunkach gospodarki kapitalistycznej w przeważającej mierze determinowany jest przez mechanizm rynkowy. Rozwija się te rodzaje technik i te gałęzie produkcji, które są najbardziej rentowne dla przedsiębiorstw. Ingerencja państwa na rzecz rozwoju nauki i techniki związana jest również z mechanizmem rynkowym w tym sensie, .że realizację projektów badawczo-rozwojowych uznanych za pożądane z państwowego punktu widzenia powierza się prywatnym przedsiębiorstwom, przez co zwiększa się społeczne koszty rozwoju techniki. Przedsiębiorstwa czerpią ogromne zyski z ‚realizacji projektów badawczo-rozwojowych, których same ze względu na ich koszt w zasadzie nie mogłyby podjąć. Indywidualna efektywność gospodarowania w warunkach gospodarki kapitalistycznej nie jest społeczną efektywnością,

Jak zatem można określić wzajemne relacje między społecznymi siłami napędowymi rozwoju naulki i techniki a ich własną logiką rozwoju? Istniejący poziom nauki i techniki wyznacza możliwości dalszego rozwoju na zasadzie ich wewnętrznego mechanizmu. Natomiast potrzeby ekonomiczne i społeczne determinują, które z możliwości immanentnie zawartych w samej nauce i technice zostaną wykorzystane. Potrzeby społeczne dają impuls do poszukiwania określonych innowacji technicznych, a te determinują, jakie badania naukowe muszą być podjęte, aby można było określoną innowację zrealizować. Ale jest rzeczą oczywistą, że potrzeba społeczna, aby mogła być zaspokojona, musi dotyczyć innowacji, która w danym czasie jest możliwa do zrealizowania na gruncie istniejącej wiedzy i jaka da się uzyskać w stosunkowo niedługim czasie. Stąd też potrzeby społeczne determinują kierunki badań i dynamikę rozwojową poszczególnych dyscyplin naukowych i dziedzin techniki. Podstawą szybkiego -rozwoju naukowego jest poznanie, które umożliwia doskonalenie istniejącej teorii, oraz odkrycia, które pozwalają tworzyć nowe głębsze i bardziej adekwatne teorie. W badaniach prowadzonych dla rozwiązania praktycznych problemów produkcji i techniki w ciągu ostatniego stulecia dokonywano bardzo wiele odkryć, które pozwalały na opracowanie nowych teorii i wiele nowych realizacji technicznych. Na przykład wiele nowych teorii z zakresu elektromagnetyzmu opracowano w toku poszukiwania nowych materiałów magnetycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>