Spirala nauka-technika cz. II

Spirala nauka-technika cz. II

Właściwe wykorzystanie istniejącej wiedzy naukowo-technicznej wymaga przede wszystkim zorganizowania racjonalnego systemu gromadzenia, porządkowania i przetwarzania informacji naukowo-technicznej tak, aby łatwo była dostępna dla zainteresowanych jednostek. Podołać temu mogą tylko ośrodki informacyjne wyposażone w odpowiednie środki techniczne do rejestracji, przetwarzania i przekazywania materiałów informacyjnych.

Jest to nieodzowne, albowiem ilość informacji naukowej w każdej dziedzinie wzrasta w sposób niemalże lawinowy. Jest rzeczą stwierdzoną, że pracownik naukowy,, poświęcając nawet 24 godziny na dobę na czytanie publikacji, jakie ukazują się w jego specjalności, jest w stanie zapoznać się tylko z ich stosunkowo niewielką cząstką. A zajmując się określonymi badaniami, powinien przecież znać wszystkie w tym zakresie osiągnięcia, aby nie rozwiązywać problemów, które znalazły już rozwiązanie. Jednakże taka sytuacja jest normalna nawet w najbardziej rozwiniętych krajach, gdzie wszelkiego rodzaju służby informacyjne są stosunkowo dobrze rozwinięte. Sytuacja ta wynika nie tylko z faktu, że pewna część wiedzy uznawanej za potencjalnie użyteczną dla technicznych i produkcyjnych zastosowań jest często utrzymywana w tajemnicy 36, ale przede wszystkim z braku odpowiednio zorganizowanego systemu informacyjnego, z poważnych niedostatków tego systemu, który nie jest w stanie zapewnić stosunkowo szybko i tanio pełną informację bibliograficzną dotyczącą jakiegokolwiek problemu naukowego czy technicznego. Istniejące osiągnięcia nąukowe wykorzystywane są na skutek tego nieefektywnie. L. H. Flett ocenił, że z powodu niedostępności naukowej informacji marnuje się 45% nakładów badawczych 37. Ta strata, która wykazuje stałą tendencję wzrostu, osiągnęła punkt, w którym przedsiębiorstwo jest przekonane, że rzeczą bardziej ekonomiczną jest powtórzyć eksperyment, jeśli jego koszty wynoszą mniej niż 100 000 doi., niż ponosić wydatki związane z poszukiwaniem odpowiedniej literatury. W ZSRR w latach 1965-1968 na każdy tysiąc zgłoszonych wniosków patentowych tylko 240-280 wynalazków uznano za nowe techniczne- rozwiązania, a pozostałe pdnad 70% zgłoszeń zawierało rozwiązania już znane. W niektórych latach ilość zgłoszeń wynalazczych na rozwiązania, które już w święcie istniały, wynosiła nawet 85% (w 1961 r.)3S. Jest to- ogromne marnotrawstwo ludzkiego wysiłku, materiałów, urządzeń itd., wynikające ze złego działania systemu informacyjnego. Im więcej bowiem społeczeństwo wytwarza informacji, tym bardziej zależy ono od efektywnego dostępu do niej. Jest to błędne koło, z którego można się uwolnić przez zorganizowanie nowoczesnych ośrodków informacyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>