Siła wytwórcza - Strona 7 z 7

Category Siła wytwórcza

Proces innowacji technicznej

Proces innowacji technicznej wymaga przede wszystkim zachowania odpowiednich relacji w finansowaniu poszczególnych jego faz, a więc badań podstawowych, stosowanych i prac rozwojowych. Wiadomo, że każda kolejna faza w procesie realizacji innowacji technicznej jest bardziej kosztowna od poprzedniej. Jeśli proces innowacji potraktować jako stopniowe przechodzenie od ogólnego do konkretnego, a więc jako proces konkretyzacji i materializacji ogólnej idei, to można powiedzieć, że wiedza ogólna jest stosunkowo najtańsza, znajdowanie zaś wiedzy coraz bardziej szczegółowej i zarazem coraz bardziej konkretnej, bo bliższej rzeczywistości, wiąże się z coraz większymi nakładami. Międzynarodowe porównania wykazują, że w zakresie wydatków na badania podstawowe, stosowane i prace rozwojowe kształtują się średnio następujące proporcje: 10, 20 i 70% 27. Proporcje te w poszczególnych gałęziach są różne ze względu na specyficzne cechy poziomu naukowo-technicznego i struktury technicznej tych gałęzi. Stąd też określenie prawidłowych proporcji wymaga dokładnej charakterystyki techniki danej gałęzi.

dalej

Opracowywanie nowych wynalazków

Analiza pomyślnie zrealizowanych innowacji technicznych pokazuje, że powodzenie w ich wytwarzaniu ma swoje źródło w badaniach podstawowych podjętych dla zrealizowania innych innowacji, a więc przeprowadzanych, zanim określony projekt techniczny został opracowany, lub prowadzonych dla rozwiązania innych problemów technicznych9. Ponadto jest rzeczą wielce charakterystyczną, że koncepcje wielu nowych wynalazków powstawały w trakcie badań związanych z realizacją innych innowacji technicznych. Same idee oraz możliwości ich technicznej realizacji wyłaniały się w trakcie poszukiwania możliwości realizacji innych koncepcji czy projektów technicznych. W literaturze zwykło się określać tego rodzaju wynalazki jako przypadkowi, bo nie były one zamierzone, poszukiwane ani też przewidywane. Jednakże ta „przypadkowość” ma bardzo szerokie uwarunkowanie w ogromnie wielkim i coraz większym zasobie wiedzy naukowo-technicznej i w istocie samego wynalazku, który zawsze jest nową kombinacją elementów istniejącej wiedzy. Im większy jest zasób tej wiedzy, tym różnorodniejsze są możliwości ich wzajemnej kombinacji. W literaturze anglosaskiej tę prawidłowość rozwoju techniki określa się jako serendipity, co oznacza, że w rozwoju tym pojawiają się nieoczekiwane wynalazki i innowacje w wyniku ogromnego wzrostu wiedzy naukowej i technicznej, co stwarza możliwości niespodziewanych rozwiązań technicznych.

dalej

Technologia jako nauka

W literaturze na temat nauki jako siły wytwórczej akcentuje się zawsze elementy procesu produkcyjnego jako najbardziej esencjonalne formy produkcyjnego charakteru nauki. Dość często za główny czynnik przenikania nauki do produkcji uznaje się technologię. Przy czym jej definicje wyraźnie odsłaniają dwoisty sens technologii: jej z jednej strony aspekt poznawczy, a z drugiej produkcyjny.

dalej

Tworzenie techniczne

Algorytmowe ujęcie procesu projektowania i tworzenia technicznego zawiera reguły działania uszeregowane racjonalnie, które odpowiadają na ogół metodologii projektowania. Algorytm wynalazku ma formę prostych poleceń, jakie należy wykonać. Przykładowo wymienić można kilka 82:

dalej

Analiza wartości

Analiza wartości polega na sukcesywnym analizowaniu wszelkich elementów projektu. Stąd dzieli się cały produkt (lub proces) na zespoły funkcjonalne, zespoły na podzespoły, a podzespoły na pojedyncze elementy. Określa się w sposób dokładny funkcje elementów, podzespołów i zespołów. Relacje między nimi pozwalają na ustalenie technicznych funkcji produktu (lub procesu)19.

dalej

Zastosowanie w produkcji osiągnięć naukowych

W teorii marksistowskiej istotą postępu ekonomicznego i społecznego jest stały wzrost efektywności lub wydajności ogólnogospodarczej. Stanowi ona podstawowe kryterium oceny wyższości jednego ustroju nad drugim oraz podstawowy warunek definitywnego zwycięstwa i utrwalenia się nowego ustroju społeczno-ekonomicznego. Każdy ustrój ma rację bytu i szanse przetrwania tak długo, jak długo potrafi rozwijać siły wytwórcze. Niezdolność ustroju do dalszego rozwoju sił wytwórczych stanowi jakby wyrok na jego istnienie. On traci rację bytu. Albowiem ekonomiczna treść ustroju warunkuje wszelkie inne zjawiska społeczne. Rozwój systemów społeczno-ekonomicznych dokonuje się po linii wstępującej, po linii ustawicznego wzrostu społecznej wydajności pracy. I dlatego w dłuższej perspektywie czasu wzrost wydajności pracy jest wzrostem intensywnym, wzrostem prowadzącym do obniżki jednostkowych kosztów produkcji, wzrostem, który zwiększa efektywność nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej. W tym procesie nauka odgrywa niewątpliwie rolę decydującą. I dlatego jest siłą wytwórczą. Można by powiedzieć, że w zasadzie to, co teoretyczne, jest najbardziej praktyczne.

dalej

Stosowanie innowacji opracowanej w sposób modelowy lub laboratoryjny

Szczególną regułę odnośnie do możliwości realizacji projektów technicznych określa prawo wielkiej liczby, sformułowane przez Le Chate- liera 82. Mówi ono, że w technologiach chemicznych nie jest rzeczą możliwą oddzielne ujmowanie ogółu parametrów: decydujące parametry muszą być ujmowane łącznie, a prawidłowości procesu ujęte w formie matematycznej muszą być traktowane jako wartości graniczne.

dalej

Związki między pracami rozwojowymi i produkcją

W zakresie twórczości technicznej zachodzą bardzo ścisłe związki między badaniami stosowanymi i rozwojowymi, tak że w zasadzie trudno znaleźć wyraźną między nimi granicę. Czy badania stosowane to tylko opracowywanie teorii i koncepcji technicznych, a prace rozwojowe to ich realizacja w określonych wynalazkach i innowacjach technicznych? A przecież wynalazki rodzą się często w trakcie badań stosowanych, a nowe teorie opracowują inżynierowie zatrudnieni w pracach rozwojowych. Trudno oddzielić te dwie sfery działania związane wspólnym dążeniem do zrealizowania innowacji technicznych, tak że w krajach anglosaskich ujmuje się je łącznie jako engineering 13. Istnieje również między nimi jedność organizacyjna w tym sensie, że uczeni są bezpośrednio zaangażowani w opracowywaniu i realizowaniu projektów technicznych i zajmują się tworzeniem nowych teorii na gruncie trudności, na jakie natrafiają w toku prac rozwojowych nad określonym projektem.

dalej