Siła wytwórcza - Strona 2 z 7

Category Siła wytwórcza

Ekonomiczny sens nauki jako bezpośredniej siły wytwórczej cz. II

Siłą napędową rozwoju ekonomicznego i społecznego jest dążenie do coraz wyższej efektywności działania, pozwalającej na coraz lepsze zaspokajanie coraz bardziej zróżnicowanych potrzeb. Bez większej efektywności nie ma najmniejszych możliwości podnoszenia społecznego poziomu życia, choćby nie wiadomo jak bardzo wzrastała w gospodarce krajowej ilość wszelkich środków produkcji. Zatem ekonomiczny sens działania nauki jako siły wytwórczej można i należy utożsamiać z procesem uintensywniania rozwoju gospodarczego. Z chwilą wyczerpania wszelkich ekstensywnych źródeł wzrostu, a więc ilościowego wzrostu wszelkich osobowych i rzeczowych czynników produkcji, które nie zapewniają wzrostu wydajności pracy, a jedynie zwiększają wolumen produkcji globalnej odpowiednio do wzrostu zatrudnienia i wszelkiego rzeczowego potencjału produkcyjnego – z tą chwilą wszelki dalszy wzrost produkcji może być realizowany poprzez wzrost efektywności osobowych i rzeczowych czynników produkcji. Oczywiście intensywny wzrost produkcji jest jak najbardziej sensowny również i w warunkach, gdy dysponujemy obfitymi, ponad miarę doraźnych potrzeb, zasobami surowców, paliwa, energii, trwałego kapitału produkcyjnego i ludzkiej siły roboczej. W zasadzie nie należy się obawiać, że zbyt duży – w wyniku uintensywnienia procesów produkcji – wzrost wydajności pracy mógłby doprowadzić do bezrobocia, ponieważ ekonomiczny sens nauki jako bezpośredniej siły wytwórczej polega również i na tym, żeby ludziom skracać ich okres pracy w fabrykach, biurach itd. Nie bezrobocie, lecz rozwiązania zgodne z potrzebami ludzkimi, stwarzające ludziom stosunkowo wcześnie i coraz wcześniej możliwość działania odpowiadającego ich upodobaniom, możliwość bliższego kontaktu właśnie z nauką, dziełami kultury i z samą przyrodą, nie zniszczoną i nie zanieczyszczoną. Ekonomiczny sens nauki jako siły wytwórczej nie może być ujmowany jednostronnie, jedynie z punktu widzenia bieżącego rachunku efektywności działania. To jest drugi aspekt, który wyznacza wyższość ustroju socjalistycznego nad kapitalistycznym. W warunkach prywatnej własności środków produkcji każdy przedsiębiorca uwzględnia jedynie swoje nakłady i swoje efekty. Pomija zupełnie społeczne koszty swojej produkcyjnej działalności albo uwzględnia je tylko o tyle, o ile zmuszają go do tego odpowiednie zarządzenia. W warunkach socjalizmu chodzi o efektywne gospodarowanie w tym sensie, że w każdym zakładzie produkcyjnym wytwarza się optymalnie zarówno w aspekcie kosztów własnych, jak i kosztów społecznych. Państwo socjalistyczne ma warunki do określania zasad efektywnego gospodarowania nie w skali dnia dzisiejszego, lecz w perspektywie wielu lat i dziesięcioleci. Do rachunku efektywności gospodarczej w państwie socjalistycznym powinny być ujęte koszty społeczne: istnieją odpowiednie ku temu metody, do których określenia mogły posłużyć zarówno doświadczenia własne, jak i krajów bardziej rozwiniętych.

dalej

Czy klub piłkarski to interes marzenie ? – dobry biznes

Wiele osób uważa , że kluby sportowe w tym te których jest najwięcej czyli piłkarskie to prawdziwe maszynki do zarabiania pieniędzy. Liczby oraz inne fakty na ten temat mówią jednak zdecydowanie coś innego. Tylko co najwyżej kilka promili klubów piłkarskich na świecie przynosi na koniec roku finansowego jakikolwiek zysk , i tylko pewien procent z tych klubów przynosi zysk na tyle wysoki , że właściciel takiego klubu może postrzegać ten klub piłkarski jako prawdziwy biznes , który jest robiony tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Z czego tak na prawdę żyją najlepsze kluby piłkarskie ? Największy procent przychodów klubów piłkarskich na świecie stanowią prawa telewizyjne...

dalej

Informacja gospodarcza – dlaczego jest tak cenna i czy może utrudnić życie konsumentom ? – blog o finansach

Dzięki zmianie ustawy o ochronie danych osobowych od dłuższego czasu jest możliwość przekazywania między firmami informacji o dłużnikach oraz osobach zalegających jakiś czas ze spłatą kredytu czy też pożyczki. Oczywiście , aby móc mieć wgląd w taką bazę danych należy uprzednio poprosić naszego klienta na temat którego będziemy chcieli zebrać informację o zgodę na wgląd w baze danych. Najbardziej popularne firmy które zarządzają tego typu bazami danych to oczywiście Biuro Informacji Kredytowej oraz Krajowy Rejestr Długów...

dalej

W jaki sposób przeprowadzić tanią kampanię reklamową w internecie dla małej firmy ? – kampania reklamowa

Internet daje ogromne możliwości jeśli chodzi o branżę reklamową , bo jak pokazują statystyki jesteśmy już bardzo blisko przekroczenia bariery jaką jest ilość osób które co najmniej raz dziennie korzystają z internetu , w stosunku do ilości osób oglądających telewizję. Tendencja zmniejszająca ten dystans jest stała i bez wątpienia to już tylko kwestia czasu , aż ilość osób korzystających z internetu przekroczy liczbę telewidzów. Mało tego , co raz więcej osób ogląda telewizję w internecie – tak więc zapowiada się ostra dominacja. Przy udziale stosunkowo niewielkich pieniędzy , a z o wiele większymi szansami precyzyjnego dotarcia do klienta można bez problemu przeprowadzić skuteczną kampanię reklamową...

dalej

Czy istnieje coś takiego jak idealny podatek ? – podatki

Marzeniem każdego dosłownie rządu jest pełna kasa , jak najbardziej zasobny budżet państwa oraz bliska ideału ściągalność podatku. Na sam pobór podatków oraz ściganie podatkowych przestępców w Polsce wydaje się kilkanaście miliardów złotych rocznie , co oczywiście jest sumą niebagatelną jeśli przyrównamy to do kwoty którą Skarb Państwa uzyskuje z podatku dochodowego od osób fizycznych , a za ostatnie lata było to około czterdziestu miliardów złotych w skali roku...

dalej

Rozmowa kwalifikacyjna – jak się zaprezentować

Inni ludzie oceniają nas po wyglądzie. Jest to smutna prawda, jednak nie mamy na ten fakt wpływu. Jeżeli przed nami rozmowa kwalifikacyjna, koniecznie powinniśmy zadbać o nasz wizerunek. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że nie musimy być piękni jak modele i modelki z okładek czasopism. Nasz wygląd powinien być schludny, strój dostosowany do sytuacji. Bardzo wiele może zdziałać także szczery uśmiech na naszej twarzy. W zależności od stanowiska, na które aplikujemy wymogi odnośnie naszej aparycji

dalej

Badania i prace rozwojowe elementem procesu reprodukcji cz. II

– Postęp naukowo-techniczny – to zmiany struktury produkcji nie tylko dlatego, że w wyniku postępu technicznego dokonują śię zmiany w strukturze procesów wytwórczych, lecz również dlatego, że postęp naukowo-techniczny stale przynosi nowe rodzaje produktów, dla których wytwarzania trzeba uruchamiać nowe gałęzie produkcji. Realizowanie w ramach postępu naukowo-technicznego innowacji technicznych dotyczących nowych produktów oczywiście musi mieć swój wyraz również w planie rozwoju produkcji określonego rodzaju. Plan rozwoju gospodarczego musi uwzględniać efekty, jakie w zakresie struktury produkcji wywołują innowacje zarówno co do produktów, jak i procesów wytwór czych. Bądź też – w zależności od pożądanej struktury produkcji – musi się odpowiednio ustalać plany, prognozy i zadania rozwoju nowych produktów i nowych procesów wytwórczych. Z kolei określenie właściwej relacji ilościowej między tymi zmiennymi wymaga jak najbardziej ustalania rachunku efektywności dla poszczególnych innowacji technicznych. Przede wszystkim określać trzeba efekty, jakie nowy proces może zapewnić w zużyciu surowców, paliwa, energii, nakładów pracy żywej itd., a dla nowych produktów określać dokładnie ich koszty całkowite oraz strukturę kosztów.

dalej

Teoria ogólnej technologii

Są różne technologie zarówno w sensie poznawczym, jak i praktycznym. Ostatnio pojawia się postulat opracowania teorii ogólnej technologii, nauki, która w zasadzie byłaby teorią tworzenia technicznego. A więc chodzi po prostu o zasady tworzenia wszelkiej techniki i technologii. Kamieniem węgielnym tej teorii powinna być – jak podkreśla Gunter Ropohl40 – teoria i metodologia planowej działalności wynalazczej i prac rozwojowych. Powinna ona uwzględniać również społeczno- -instytucjonalne ramy, w których przebiega proces wynalazczości i prac rozwojowych. Niezbędne są tu rozważania makro-socjotechniczne, które biorąc pod uwagę cały ogólnospołeczny proces postępu technicznego i w tym szerokim aspekcie ujmują dialektykę możliwości i intencji, dia- lektykę „indukcji autonomicznej” i „indukcji potrzeb” 41. Autonomiczny rozwój techniki – to jej wewnętrzna logika rozwoju. Chodzi tu zatem o szeroko pojętą teorię procesu przekształcania nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą, teorię, której jeszcze nie ma i dla której istnieją obecnie bardzo fragmentaryczne opracowania, stanowiące w przeważnej mierze opis pewnych empirycznych uogólnień.

dalej

Badania ekonomiczne – częścią składową prac rozwojowych

W ramach prac rozwojowych występują dwa rodzaje działań: badania i prace o charakterze technicznym oraz badania ekonomiczne. Każda innowacja techniczna musi ucieleśniać wymogi techniczne oraz ekonomiczne, powstaje w wyniku kompromisu między kosztem, jakością oraz technicznymi cechami. O ostatecznym kształcie innowacji technicznej decydują w zasadzie czynniki ekonomiczne.

dalej

Nauka nie jest samodzielną siłą wytwórczą

Nauka nie jest samodzielną siłą wytwórczą, odrębną i niezależną od pozostałych elementów sił wytwórczych24. Nauka to specyficzna siła, która przenika do wszystkich elementów sił wytwórczych, realizując i materializując się w nich. Tylko przez zmaterializowanie w środkach produkcji i w sile roboczej nauka przekształca się w bezpośrednią siłę wytwórczą. Ten, kto twierdzi, że nauka sama w sobie jest bezpośrednią siłą wytwórczą, zapoznaje zupełnie problem przekształcania nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą. Sens tego przekształcania można zrozumieć, gdy się zważy przede wszystkim, na czym polega istota i zakres pojęcia sił wytwórczych.

dalej

W technice zawarty jest mechanizm regulujący jej rozwojem

Istnieje również współzależność zmian techniki w różnych gałęziach produkcji, a zatem współzależność między różnymi rodzajami techniki. Postęp w jednej dziedzinie techniki wywołuje reakcję łańcuchową w innych dziedzinach. Na przykład innowacja techniczna w zakresie tkanin syntetycznych wymaga nowych procesów przędzenia, tkania, farbowania itd. 13 Wynalazek tzw. płytki fotograficznej wywołał cały zespół potrzeb, z których rozwinęły się nowe wynalazki i nowe przemysły: przemysł aparatów fotograficznych, obiektywów, papieru fotograficznego, środków utrwalających i kopiujących, statywów, filtrów, barwników do fotografii kolorowych itd. Dalszą konsekwencją wynalazku fotografii było powstanie przemysłu filmowego i wszelkiej aparatury fotoelektrycz- nej. Jeszcze bardziej zróżnicowany system potrzeb technicznych wywołał rozwój elektroniki14.

dalej

Zakres możliwości dla technicznych konstrukcji

Konstrukcja wielu urządzeń wymaga wielu elementów o określonych parametrach, np.: materiałów odpornych na bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury i ciśnienia, elektromagnesów o określonej sile przyciągania itd. Jest rzeczą oczywistą, że konstrukcja takich urządzeń wymaga wiedzy odnośnie do tego, czy istnieją w przyrodzie substancje o określonych własnościach. Jeśli ich nie ma, trzeba je opracować. W tym wypadku trzeba wiedzieć, czy jest to możliwe na gruncie tego zasobu wiedzy, jakim dysponujemy, a jeśli nie – trzeba wiedzieć, jakie są niedostatki naszej wiedzy, uniemożliwiające aktualnie rozwiązanie określonych problemów, i jakie podjąć należy badania, aby uzyskać niezbędne poznanie. W warunkach, kiedy w określonej dziedzinie teoretyczny dorobek jest mały, określenie kierunków badań jest rzeczą szczególnie trudną. Stąd też innowacje techniczne, których realizacja związana jest z rozwojem poznania w dziedzinach o stosunkowo niskim poziomie naukowym, nie mają szans na szybkie dokonanie i praktyczne zastosowanie. Na przykład w produkcji energii atomowej okazało się niezbędne pole magnetyczne o intensywności blisko 50 000 erstedów 80. To przekraczało znacznie możliwości istniejących elektromagnesów stopowych.

dalej