Sens wysiłków badawczo-rozwojowych

Sens wysiłków badawczo-rozwojowych

Z ekonomicznego punktu widzenia sens mają wysiłki ‚badawczo-rozwojowe, które możliwie najszybciej zostaną zastosowane w produkcji. Ze względu na szybki wzrost poznania naukowego istniejący zasób wiedzy naukowo-technicznej podlega bardzo szybkiej deprecjacji. W literaturze radzieckiej uznaje się, iż roczna stopa deprecjacji wiedzy wynosi 10% 50. Szybki postęp techniczny sprawia, że ekonomiczna żywotność innowacji technicznych jest krótka i coraz krótsza: w odniesieniu do wyposażenia technicznego wynosi ona 7-8 lat, a dla materiałów syntetycznych 4-5’ lat. Stąd też w literaturze zachodniej stwierdza się, że wiedza techniczna zachowuje wartość w sensie ekonomicznym przez lat 4 i w ciągu tego okresu wszelkie nakłady na badania i prace rozwojowe powinny być całkowicie zamortyzowane51. Z tego też względu uważa się, że koszty badań i prac rozwojowych nie mogą przekraczać .20% ceny sprzedaży produktu, z którym związane są te koszty.

W praktyce przedsiębiorstw kapitalistycznych nakłady na badania i prace rozwojowe określa się na podstawie rachunku opłacalności tych nakładów przez porównanie z wszelkimi pieniężnymi przychodami, jakie mogą one zapewnić. Porównuje się ten rachunek z opłacalnością nakładów inwestycyjnych na znane już środki techniczne. I ostatecznie, gdy realizuje się badania i prace rozwojowe, nakłady na nie traktuje .się jako element kosztów bieżących, nie zaś jako inwestycje, dla których źródłem airiortyzacji stają się dopiero zyski osiągane z produkcyjnego eksploatowania zrealizowanych inwestycji. Odmienny sposób umarzania inwestycji tradycyjnych i nakładów na badania i prace rozwojowe wynika z różnej natury badań i inwestycji. Inwestycje w tradycyjnym sensie polegają na tworzeniu potencjału, którego efekt produkcyjny jest wiadomy i pewny. Natomiast badania i prace rozwojowe mają charakter niepewny, jeśli chodzi zarówno o ich wynik, jak i ewentualną rentowność. Stąd źródłem umarzania tych nakładów nie mogą być efekty, jakie one przynoszą, bo są i takie badania i związane z nimi koszty, które nie przynoszą żadnych efektów. Źródłem ich umorzenia są efekty, jakie przynoszą badania udane. A ponieważ moralne zużywanie się bardziej dotyka wiedzy technicznej niż maszyn i wszelkich .inwestycji materialnych, więc nakłady na naukę i badania powinny być amortyzowane bez zwłoki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>