Rozwój danych dziedzin naukowych i danych rodzajów techniki

Rozwój danych dziedzin naukowych i danych rodzajów techniki

Uważa się, że jest rzeczą możliwą opracowanie – na podstawie określenia właściwości i sposobu wykorzystania wszelkich stosowanych obecnie w gospodarce materiałów – periodycznego systemu materiałów, na podobieństwo tablicy pierwiastków Mendelejewa. W tablicy tej każdy materiał zostałby odpowiednio scharakteryzowany i umiejscowiony, co pozwoliłoby na odkrycie możliwości realizacji nowych wynalazków w tej dziedzinie z przybliżoną orientacją odnośnie do charakterystycznych ich własności i ewentualnych zastosowań26. Jest to możliwe, albowiem w zjawiskach technicznych realizowane są prawa przyrody. I każdy z syntetycznych materiałów ucieleśnia możliwości, jakie zawarte są w świecie przyrody. Ustalone w chemii prawidłowości periodycznego systemu pozwoliły nie tylko na odkrycie, lecz również na wyprodukowanie w sposób sztuczny (za pomocą techniki atomowej) uprzednio nieznanych elementów: 43 technet, 61 promet, pierwiastków transuranowych o liczbie porządkowej 93 do 105 27.

Istnieją ścisłe współzależności między rozwojem poszczególnych dziedzin naukowych i poszczególnymi rodzajami techniki z jednej strony a rozwojem poszczególnych gałęzi produkcji z drugiej. Określenie tych zależności nie jest rzeczą łatwą. Chodzi tu bowiem o określenie efektywności, jaką zapewniają różne badania poszczególnym rodzajom produkcji. Ale te zależności istnieją, skoro ostatecznie we wszystkich krajach, niezależnie od ich ustroju ekonomiczno-społecznego, ważnym czynnikiem determinującym kierunki badań jest ich efektywność ekonomiczna. Nakłady na badania i prace rozwojowe w krajach najbardziej uprzemysłowionych zdeterminowane są przez rentowność dotychczasowych nakładów na rozwój innowacji oraz przez spodziewaną stopę zysku z innego rodzaju inwestycji28. Zatem wydatki na rozwój nauki i techniki traktuje się jako swoistego rodzaju inwestycje i rozwija się je na zasadzie rachunku ekonomicznego, określającego ich efektywność w porównaniu z inwestycjami o tradycyjnym charakterze. Podejmuje się odpowiednie badania i prace rozwojowe, gdy ich spodziewana rentowność może być większa od tej, jaką dałoby wykorzystanie tych samych nakładów na inwestycje w znanych ośrodkach technicznych. Wszędzie stwierdza się, że nakłady na badania i prace rozwojowe są bardziej rentowne niż inwestycje na rzeczowe czynniki produkcji29.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>