Przepływ cieczy o pewnych idealnych własnościach

Przepływ cieczy o pewnych idealnych własnościach

Przepływ „newtonowskich” cieczy wyraża równanie Navier-Stoke- sa M. Z punktu widzenia czystej fizyki określona prawidłowość jest poznana i uznana. Za pomocą tego równania i praw termodynamiki można rozwiązać w zasadzie wszystkie problemy teoretyczne. Ale równanie to nie pozwala na rozwiązanie wszelkich praktycznych problemów przepływu cieczy. Wymagało to stworzenia odrębnej nauki technicznej – mechaniki cieczy, która ujmowałaby problemy cieczy w sposób teoretyczny i z zastosowaniem matematyki, ale z punktu widzenia praktyki inżynieryjnej. Twórcą współczesnej mechaniki cieczy był Ludwig Prandtl, a jego teoria warstwy granicznej (przyściennej) wyjaśnia w sposób zadowalający rzeczywiste procesy przepływu cieczy. Dla potrzeb techniki, meteorologii, oceanografii i wielu innych nauk teoria warstwy granicznej spełnia wszelkie wymogi przydatności zarówno w zakresie poznania teoretycznego, jak i praktycznej zastosowalności. Teoria ta jest konkretyzacją i uproszczeniem abstrakcyjnych teorii ogólnych.

Teorie te dotyczyły przepływu cieczy o pewnych idealnych własnościach. Nie nadawały się one w zasadzie do rozwiązywania zadań technicznych związanych z przepływem cieczy, takich jak materiały lepkie, koloidy, zawiesiny i materiały konstrukcyjne. Należą do nich między innymi wielkocząsteczkowe tworzywa sztuczne w stanie płynnym i masy ceramiczne. Na gruncie poszukiwań teoretycznego ujęcia tych problemów powstała nowa dyscyplina naukowa – reologia. Rozwija się ona w dwu kierunkach. Po pierwsze pragnie wyjaśnić w sposób teoretyczny pewne podstawowe struktury fizykalne, a więc odkryć ich ogólne prawidłowości i wyrazić je możliwie najdokładniej w formułach matematycznych. Poznanie to ma wielce abstrakcyjny charakter i nie daje możliwości bezpośredniego praktycznego zastosowania. Równocześnie w reo- logii poszukuje się prostszych formuł teoretycznych, które pozwoliłyby na rozwiązywanie praktycznych problemów.

Nauki przyrodnicze zmierzają przede wszystkim do tego, aby opracować teorie, które mają możliwie najszersze znaczenie i mogą być podstawą wnioskowania dla wszystkich zjawisk określonego rodzaju. Aby ten cel osiągnąć, ujmuje się zjawiska w sposób abstrakcyjny. Abstrahuje się bowiem od tego, co jednorodne zjawiska różni. Te założenia pozwalają często na matematyczny opis określonych zjawisk i procesów.

W przeciwieństwie do dedukcyjnego systemu sądów nauk przyrodniczych w naukach technicznych teoretyczne analizy powinny być bardziej zbliżone do rzeczywistości i muszą mieć zatem bardziej konkretny sens 85. One mają być podstawą rozwiązywania konkretnych zadań w procesie realizacji i wykorzystywania technicznych środków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>