Przekształcenie nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą cz. II

Przekształcenie nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą cz. II

Uczelnie techniczne powinny przygotować specjalistów do ośrodków badawczych, biur projektowych, konstrukcyjnych, zakładów produkcyjnych itd. Powinny zapewnić im zrozumienie zjawisk i procesów przyrody w sposób, który pozwoliłby im na efektywne działanie w zakresie tworzenia nowej techniki i w jej eksploatacji. Ich wiedza powinna być umiejętnością działania. Nauki techniczne w swej istocie są teoriami operacyjnymi, określającymi zasady postępowania dla uzyskania określonych efektów. Od dawien dawna naukę pojmuje się jako poznanie, które ma służyć jako reguła działania. Nauka jest w istocie sługą praktyki dlatego, że teorie naukowe pozwalają przewidywać i mogą być użyteczne w racjonalnym działaniu, oraz dlatego, że bez praktycznej weryfikacji nie znajdują one potwierdzenia swej prawdziwości. Od początku rozwoju poznania naukowego uznawano, że nauka służyć ma tworzeniu technicznemu. Arystoteles twierdził, że technikę tworzy się w oparciu o gruntowne poznanie przyrody i możliwości, jakie w niej tkwią49. Współczesna technika – uznaje się powszechnie – ma swe źródło naukowe i ideologiczne w dobie renesansu. Ludzie odrodzenia reprezentowali twórcze postawy i postulowali nie tylko wyjaśnianie świata, lecz również jego kształtowanie odpowiednio do wymogów rozumu. Symbolami tego ducha epoki są: Kopernik, Galileusz, Bacon, Kartezjusz, Kepler i wielu innych. W rozumieniu Mikołaja Kopernika poznanie jest nie tylko wyjaśnianiem zjawisk, lecz również technicznym konstruowaniem i działaniem. E. Kant takie rozumienie sensu poznania nazwał rewolucją koper- nikańską50. Idea ta budzi coraz żywsze zainteresowanie matematyków, fizyków, astronomów i filozofów. Teoretycznym wyrazem owej twórczej

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>