Projektowanie innowacji technicznych cz. II

Projektowanie innowacji technicznych cz. II

Punktem wyjściowym projektowania jest opracowanie koncepcji projektu, czyli koncepcji przedmiotu lub procesu technicznego, który pragnie się zrealizować. Tworzenie koncepcji projektowej dokonuje się na drodze syntezy uznanej potrzeby i technicznych możliwości, jakie zapewnia istniejący stan wiedzy naukowej i technicznej.

Dopasowywanie potrzeby i poziomu wiedzy może przebiegać w dwojaki sposób. Albo przyjmując określoną potrzebę poszukuje się dla jej zaspokojenia odpowiedniej wiedzy naukowej i technicznej, albo na podstawie syntezy rozwoju elementów istniejącej wiedzy otrzymuje się koncepcje techniczne, szuka się możliwości ich praktycznego zastosowania,, a więc szuka się potrzeby, jaką te koncepcje mogą zaspokoić40. Wiele innowacji technicznych z zakresu konwersji energii i nowych materiałów rodziło się na gruncie szybkiego rozwoju wiedzy naukowo-technicznej i dopiero później poszukiwano potrzeb, jakim zrealizowane innowacje mogłyby służyć. Ale najczęściej występuje okrćślona potrzeba i dla jej zaspokojenia jest rzeczą niezbędną opracowanie określonej innowacji technicznej.

Analiza potrzeby, jaką ma zaspokoić innowacja techniczna, określa koncepcję projektu. Istotną jego cechą jest to, że jest w nim zawarta możliwość zaspokojenia określonej potrzeby. W początkowej fazie nie wymaga się dokładnego i pełnego określenia treści koncepcji technicznej. W zasadzie może ona być wyrażona w terminach wymogów funkcjonalnych w sposób uzasadniający ogólniie możliwość spełnienia określonych funkcji. Tę możliwość zapewnić ma wykorzystanie obiektywnych praw przyrody, naturalnych własności wielu zjawisk i procesów. Ogólna koncepcja projektu musi być oczywiście opracowana zgodnie z podstawowymi zasadami konstrukcji i odpowiednio do wymogów, jakim powinno zadośćuczynić zamierzone dzieło techniczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>