Proces innowacji technicznej

Proces innowacji technicznej

Proces innowacji technicznej wymaga przede wszystkim zachowania odpowiednich relacji w finansowaniu poszczególnych jego faz, a więc badań podstawowych, stosowanych i prac rozwojowych. Wiadomo, że każda kolejna faza w procesie realizacji innowacji technicznej jest bardziej kosztowna od poprzedniej. Jeśli proces innowacji potraktować jako stopniowe przechodzenie od ogólnego do konkretnego, a więc jako proces konkretyzacji i materializacji ogólnej idei, to można powiedzieć, że wiedza ogólna jest stosunkowo najtańsza, znajdowanie zaś wiedzy coraz bardziej szczegółowej i zarazem coraz bardziej konkretnej, bo bliższej rzeczywistości, wiąże się z coraz większymi nakładami. Międzynarodowe porównania wykazują, że w zakresie wydatków na badania podstawowe, stosowane i prace rozwojowe kształtują się średnio następujące proporcje: 10, 20 i 70% 27. Proporcje te w poszczególnych gałęziach są różne ze względu na specyficzne cechy poziomu naukowo-technicznego i struktury technicznej tych gałęzi. Stąd też określenie prawidłowych proporcji wymaga dokładnej charakterystyki techniki danej gałęzi.

Niezbędna jest równowaga między badaniami podstawowymi, stosowanymi i pracami rozwojowymi. Zaniedbanie badań podstawowych wiąże się z niedostatecznym rozwojem wiedzy ogólnej i zwiększa koszty i czas realizacji osiągnięć w zakresie badań stosowanych i prac rozwojowych. Natomiast zbyt słaby rozwój badań stosowanych powoduje niewykorzystanie osiągnięć badań podstawowych. Analiza rozwoju badań i prac rozwojowych w krajach Europy zachodniej pozwoliła stwierdzić, że inie potrafiły one zapewnić zrównoważonego rozwoju wszystkich faz procesu innowacji technicznej. Wielka Brytania jest typowym przykładem kraju, w którym rozwijają się dynamicznie badania podstawowe, lecz nie znajdują one odpowiedniego wykorzystania w rozwiązaniach technicznych. Francja natomiast potrafiła opracować bardzo wiele wynalazków, których nie można było rozwinąć i zastosować na skalę przemysłową, ponieważ odpowiednie przemysły były słabo rozwinięte oraz brakowało dostatecznych środków finansowych 28.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>