Archiwa: Procen rozwoju siły wytwórczej - Strona 5 z 5 - Spółka na Cyprze i ltd w anglii - rejestracja i założenie spółki

Category Procen rozwoju siły wytwórczej

Rozwój techniki dokonuje się dzisiaj na podstawach naukowych

Stąd też wynalazki i innowacje techniczne rodzą się w sposób podobny co nowe teorie naukowe. W zasadzie w pierwotnej swej postaci wynalazek i innowacje techniczne są koncepcjami wynikającymi z naukowych przesłanek. Stąd też nic dziwnego, że wiele wynalazków zrodziło się w trakcie tzw. badań czystych, a wiele odkryć naukowych dokonanych zostało w trakcie przekształcania wynalazku w innowację techniczną, a więc > w ramach badań stosowanych, a nawet prac rozwojowych.

dalej

Logika odkrycia naukowego

Prace z wynalazczości 34 na wybór odpowiednich środków w sytuacjach, dla których nie ma jeszcze racjonalnych i naukowych rozwiązań. Dlatego też systemowe ujmowanie procesu badań i prac rozwojowych w sposób, który by pozwalał na jego regulowanie i sterowanie za pomocą maszyn cybernetycznych, wydaje się mało realne, bo wiele podstawowych elementów tego procesu jest wielce niepewnych i nie da się ich ująć w formuły ilościowe. Ilościowo nie da się ująć przede wszystkim wielkości niezbędnych nakładów oraz wyników badań i prac rozwojowych.

dalej

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowanie rozwoju techniki cz. II

Rozwój techniki w warunkach gospodarki kapitalistycznej w przeważającej mierze determinowany jest przez mechanizm rynkowy. Rozwija się te rodzaje technik i te gałęzie produkcji, które są najbardziej rentowne dla przedsiębiorstw. Ingerencja państwa na rzecz rozwoju nauki i techniki związana jest również z mechanizmem rynkowym w tym sensie, .że realizację projektów badawczo-rozwojowych uznanych za pożądane z państwowego punktu widzenia powierza się prywatnym przedsiębiorstwom, przez co zwiększa się społeczne koszty rozwoju techniki. Przedsiębiorstwa czerpią ogromne zyski z ‚realizacji projektów badawczo-rozwojowych, których same ze względu na ich koszt w zasadzie nie mogłyby podjąć. Indywidualna efektywność gospodarowania w warunkach gospodarki kapitalistycznej nie jest społeczną efektywnością,

dalej

Matematyka w produkcji

Matematyka jest niezbędna przede wszystkim w tworzeniu i stosowaniu automatycznych środków produkcji, samoregulujących i sterujących urządzeń. W ten sposób matematyka wiąże się z cybernetyką, która zajmuje się właśnie badaniem praw sterowania i regulacji. A ponieważ automatyczne sterowanie i regulowanie produkcji opiera się na przenoszeniu i przetwarzaniu informacji, bo tylko na ich podstawie można określone procesy regulować i nimi sterować, więc istotną częścią cybernetyki jest informatyka. Stąd też często cybernetykę określa się jako naukę o maszynach informacyjnych95. Istotą jej jest to, że one mogą przetwarzać informacje, z określonych informacji opracować inne informacje. Informacja w sensie technicznym jest uporządkowanym szeregiem znaków. Maszyna cybernetyczna może je przetwarzać. Przetwarzanie to dokonuje się na podstawie praw przyczynowych za pomocą urządzeń sterowniczych i regulujących, które również powiązane są wzajemnie w sposób przyczynowy. Porządek przetwarzania określony jest przez program, który jest również układem znaków, opracowanych na podstawie dokładnej znajomości wszelkich zależności – ujętych w sposób matematyczny – procesu, który ma być regulowany. Zatem opracowanie odpowiedniego programu maszyny cybernetycznej dla określonych procesów produkcyjnych wymaga ujęcia tego procesu w formuły matematyczne96. W zakresie cybernetyki zespolenie naukowo-technicznej teorii i technicznej praktyki jest tak ścisłe, że niektórzy teoretycy proponują takie pojęcie cybernetyki, w którym splatają się teoria i praktyka lub nauka i technika. Karl Steinbuch rozumie przez cybernetykę z jednej strony „zbiór określonych modeli myślenia (regulację, przekazywanie i przetwarzanie .informacji)”, a z drugiej „ich zastosowanie w technice i w innych dziedzinach”97. Natomiast według H. Franksa „cybernetyka jest ogólną, matematyczną teorią procesów i systemów przetwarzania informacji, jej konkretyzacją w odniesieniu do fizycznych, fizjologicznych lub psychologicznych procesów i systemów oraz techniczną realizacją lub zmianą tych procesów i systemów”98. Krótko: cybernetyka jest teorią i techniką informacji oraz systemów przetwarzania informacji.

dalej

Instytuty badawcze

Wyrazem obiektywnych prawidłowości rozwoju nauki (jej specjalizacji i integracyjnych trendów) jest uspołecznienie procesu badań. Poznanie naukowe, szczególnie w zakresie badań związanych z tworzeniem nowej techniki, wymaga dziś współpracy naukowców z wielu dziedzin. Informacje niezbędne do opracowania i zrealizowania nowej koncepcji technicznej pochodzą na ogół z bardzo różnych dyscyplin naukowych. Dziś wynalazki i innowacje techniczne w przeważającym stopniu są efektem współpracy bardzo wielu ludzi, a nie dziełem jednostek. Im bardziej określone przemysły mają charakter naukowy, tym większe znaczenie mają w nich wynalazki zespołowe. Na przykład w USA w całym przemyśle patenty na wynalazki zespołowe stanowiły w r. 1954 61% ogółu patentów: ale w przemyśle chemicznym odsetek ten wynosił 85%, w telekomunikacji 72%. W Wielkiej Brytanii patenty dla wynalazców zespołowych stanowiły w 1955 r. 68% ogółu przyznanych patentów, ale w przemyśle elektronicznym udział patentów na wynalazki zespołowe wynosił 97%, w chemicznym 95%, elektrotechnicznym 95% 9. Badania naukowe nawet w ściśle wyspecjalizowanych dziedzinach są coraz bardziej skomplikowane i uzyskanie w nich poznania wymaga współpracy wielu pracowników. Stąd też w literaturze naukowej wzrasta bardzo poważnie ilość i udział opracowań zespołowych. Na początku naszego stulecia 82% wszystkich publikacji naukowych należało do pojedynczych autorów, a w r. 1968 ten wskaźnik obniżył się do 33% 10.

dalej

Metoda projektowania technicznego

Projekt zaakceptowany staje się z kolei przedmiotem realizacji. Nadaje się mu formę materialną, w jakiej innowacja może być przydatna produkcyjnie. Prace, jakich wymaga ta transformacja, określa się ogólnie jako prace rozwojowe. Problemy, jakie rozwiązuje się w procesie realizacji projektów technicznych, wymagają współpracy wielu specjalistów, przede wszystkim konstruktorów, technologów, materiałoznawców itd. W realizacji projektów nieodzowny jest również udział ekonomistów, którzy określić mają dopuszczalne koszty produkcji, wielkość niezbędnego rynku zbytu itd. Wymogi natury ekonomicznej determinują ostatecznie wszelkie parametry techniczne.

dalej

Nauki przyrodnicze i techniczne cz. III

W świetle powyższych stwierdzeń technikę można ujmować jako wykorzystywanie przyrody do celów ludzkich, jako wytwarzanie pewnych materialnych dóbr na podstawie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w określonym i zorganizowanym procesie produkcji. Tylko poprzez poznanie prawidłowości świata materialnego tworzyć można dzieła techniczne i rozwijać odpowiednie procesy wytwórcze. Wszystkie one są oparte na wykorzystywaniu zjawisk i procesów naturalnych. Zarówno zjawiska przyrody, jak i techniki podlegają w zasadzie tym samym prawidłowościom i dlatego jedne i drugie stanowią potencjalny przedmiot badań zarówno nauk przyrodniczych, jak i technicznych.

dalej

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowanie rozwoju techniki cz. III

Od czasu rewolucji przemysłowej rozwój nauk był ściśle związany z rozwojem produkcji materialnej. Nauka w swoim rozwoju coraz bardziej była zależna od zadań natury technicznej, jakie wysuwało społeczeństwo ze względu na swoje potrzeby produkcyjne. Rozwój astronomii i matematyki w wieku XVI i XVII stymulował potrzeby nawigacji. Później w wieku XIX krąg zainteresowań naukowych ogarnia całość działalności przemysłowej: urządzenia mechaniczne, energię, transport, chemikalia itd. Szybki rozwój wykazuje również biologia. Szczególnie pilna staje się w wieku XIX potrzeba wzrostu produkcji rolniczej zarówno na rynek krajowy, jak i na eksport. Wiek XX – to przede wszystkim rozwój informatyki, elektroniki, cybernetyki, techniki systemowej, energii jądrowej i telekomunikacji44. Najszybciej też rozwijają się te nauki, których wyniki mogą być użyteczne w rozwiązywaniu problemów, jakie wysuwają nowe gałęzie produkcji i nowe rodzaje techniki. Dziś fizyka rozwija się wolniej niż 20-40 lat temu, natomiast o wiele szybciej rozwija się biologia molekularna. Rozwijają się nowe rodzaje nauk: radiologia, radiobiologia, radioastronomia, radio- chemia itd. Badania nad silikonami podjęto stosunkowo niedawno, albowiem stwierdzono ich praktyczne znaczenie. Wcześniej nie budziły one większego zainteresowania 45.

dalej

Nauka nie jest samodzielnym elementem sił wytwórczych

W literaturze radzieckiej wypowiadane są kontrowersyjne poglądy odnośnie do charakteru nauki jako siły wytwórczej. Wielu, jak np. A. Kuzin i I. W. Marków, uważa, że nauka jest szczególną samodzielną siłą wytwórczą produkcji materialnej26. Przeważa jednak zdanie, że nauka tylko przez materializowanie w pozostałych elementach sił wytwórczych staje się czynnikiem produkcji27.

dalej

Badania podstawowe, stosowane i rozwojowe

Rozróżniamy dwa pojęcia innowacji technicznej: a) pojęcie innowacj: jako efektu realizacji określonej idei technicznej – i w tym przypadku innowacja jest ulepszonym luib nowym produktem, albo ulepszonym lub nowym procesem wytwórczym — oraz b) pojęcie innowacji jako procesu, w którym dokonuje się przekształcenie koncepcji technicznej w taką formę materialną, która kwalifikuje się do produkcyjnego wykorzystania w postaci metody wytwórczej lub określonego produktu.

dalej

Prace rozwojowe są dalszą kontynuacją badań

Badania stosowane można uznać za kontynuację badań podstawowych, albowiem mają one na celu konkretyzację poznania podstawowego w sposób, który by umożliwiał wykorzystanie tego poznania do rozwiązań technicznych i produkcyjnych. W badaniach stosowanych dokonuje się przekształcania nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą i w tym procesie rolę szczególną odgrywają nauki techniczne, które mają na celu stworzenie teoretycznych podstaw dla innowacji technicznych.

dalej

Wykorzystywanie nauki do techniki produkcyjnej

Człowiek tworzy naukę, człowiek wykorzystując naukę tworzy technikę produkcyjną, a równocześnie tworząc naukę i technikę człowiek kształtuje również sam siebie, określa poziom wszelkiej wiedzy, zarówno naukowej jak i technicznej, niezbędnej dlań w procesie produkcji. Sens jednakże jego siły produkcyjnej polega na tym, że jego wiedza i umiejętności zaktualizować się mogą w procesie produkcji tylko przez zespolenie z odpowiednimi materialnymi środkami technicznymi. Proces produkcji jest zawsze określoną kombinacją czynników rzeczowych i osobowych, potencjału technicznego i odpowiedniego intelektualnego potencjału ludzi. Sam intelektualny potencjał ludzki bez odpowiadających mu środków technicznych pozostanie siłą nie wykorzystaną, zmarnowaną, i na odwrót – rzeczowy potencjał techniczny bez odpowiednio wykwalifikowanych ludzi również nie stanie się rzeczywistą siłą wytwórczą. Problem ten nasuwa bardzo poważne i skomplikowane problemy optymalizacji w zakresie rozwoju sił wytwórczych, problemy odpowiedniej korelacji między rozwojem nauki, techniki, procesów edukacji i samej produkcji oraz odpowiednich ich struktur. Ponadto jest wiele innych, które muszą być rozwiązane prawidłowo, jeśli nauka ma się stać rzeczywiście siłą wytwórczą.

dalej