Procen rozwoju siły wytwórczej - Strona 2 z 5

Category Procen rozwoju siły wytwórczej

Nakłady na badania i prace rozwojowe

Nakłady na badania i prace rozwojowe stanowią od 5 do 10% całkowitych kosztów opracowania nowego produktu, pozostałe 90-95% stanowią koszty przygotowania produkcji nowego wyrobu. Na przykład opracowanie terylenu – sztucznego włókna wymagało przez kilka lat rocznych nakładów na badania laboratoryjne 60 000 doi. Zbudowanie zakładu pilotowego dla produkcji terylenu kosztowało 11 min doi., natomiast 40 min doi. wybudowanie zakładu produkującego tworzywo na skalę przemysłową 8S. Zatem całkowite koszty innowacji są o wiele większe niż nakłady na badania i prace rozwojowe. Rytm rozwoju innowacji technicznych musi być zgodny z ekonomicznymi możliwościami danego kraju i z jego zdolnością efektywnego wykorzystania dokonanych innowacji 86.

dalej

Źródło powodzeń w zakresie twórczości technicznej

Ponta zdarza sią, że ten sam problem techniczny rozwiązuje się pięcioma odmiennymi sposobami10. Wynika to stąd, że w początkowej fazie realizacji projektu nie wiadomo na ogół, który ze sposobów jest najlepszy, i stąd, że wiedza uzyskana w trakcie paralelnych badań nie jest nieużyteczna, nawet gdyby nie została wykorzystana do realizacji projektu, dla którego podjęto równoległe badania. Ona może się okazać użyteczna dla rozwiązania innych problemów technicznych.

dalej

Dwa rodzaje teorii w naukach technicznych

Współczesne nauki !techniczne coraz bardziej opierają się na własnej teorii7S. Dla uzyskania pełnej wiedzy niezbędnej do !rozwijania twórczości technicznej rozszerzają one zakres swoich zainteresowań zarówno na badania podstawowe, jak i prace rozwojowe. Temu rozwojowi nauk technicznych sprzyja przede wszystkim fakt, że nauki techniczne związane bezpośrednio z opracowywaniem naukowych przesłanek dla rozwoju techniki korzystają we wszystkich krajach ze szczególnej opieki organów państwowych. Udział tzw. nauk czystych w !państwowych wydatkach na rozwój nauki jest stosunkowo mały. I gdyby rzeczywiście poznanie podstawowe koncentrowało się w ośrodkach naukowych, nie związanych bezpośrednio z poszukiwaniem wiedzy niezbędnej dla rozwiązania określonych praktycznych !problemów, zasób wiedzy naukowej byłby niedostateczny, aby zapewnić możliwości !odpowiedniego rozwoju techniki. Tę wiedzę podstawową rozwijają dziś w przeważającej mierze ośrodki zaangażowane bezpośrednio w rozwiązywanie określonych problemów technicznych. Przeważająca część laureatów nagrody Nobla w zakresie nauk ścisłych pracuje w przemysłowych ośrodkach badawczych.

dalej

Rozwój danych dziedzin naukowych i danych rodzajów techniki

Uważa się, że jest rzeczą możliwą opracowanie – na podstawie określenia właściwości i sposobu wykorzystania wszelkich stosowanych obecnie w gospodarce materiałów – periodycznego systemu materiałów, na podobieństwo tablicy pierwiastków Mendelejewa. W tablicy tej każdy materiał zostałby odpowiednio scharakteryzowany i umiejscowiony, co pozwoliłoby na odkrycie możliwości realizacji nowych wynalazków w tej dziedzinie z przybliżoną orientacją odnośnie do charakterystycznych ich własności i ewentualnych zastosowań26. Jest to możliwe, albowiem w zjawiskach technicznych realizowane są prawa przyrody. I każdy z syntetycznych materiałów ucieleśnia możliwości, jakie zawarte są w świecie przyrody. Ustalone w chemii prawidłowości periodycznego systemu pozwoliły nie tylko na odkrycie, lecz również na wyprodukowanie w sposób sztuczny (za pomocą techniki atomowej) uprzednio nieznanych elementów: 43 technet, 61 promet, pierwiastków transuranowych o liczbie porządkowej 93 do 105 27.

dalej

Koncentracja wysiłków badawczych na pewnych kierunkach

Badania i prace rozwojowe prowadzone są dziś w przeważającej mierze w przemyśle. Udział przemysłu w ogólnogospodarczych nakładach na prace badawczo-rozwojowe wynosi w rozwiniętych krajach kapitalistycznych 80-90%, w NRD około 70% 4fi. Również w obrębie przemysłu badania te koncentrują się w kilku gałęziach, które są nośnikami współczesnego postępu naukowo-technicznego. Do przemysłów o intensywnych badaniach i pracach rozwojowych należą: przemysł lotniczy, chemiczny, elektroniczny, elektrotechniczny, pewne gałęzie budowy maszyn i środków transportu. W roku 1967 udział tych przemysłów w nakładach badawczo-rozwojowych całego przemysłu wynosił: w USA 92,1%, w Wielkiej Brytanii 90,6%, w Szwecji 84,4%, w Japonii 72,4% w Kanadzie 69,2% 47.

dalej

Działania w projektowaniu innowacji technicznych

Ta ogólna pierwsza koncepcja projektu staje się podstawą szczegółowych analiz, badań i poszukiwań dla opracowania coraz bardziej konkretnych projektów częściowych, których ostatecznym wynikiem byłaby zadowalająca konstrukcja całościowa. W tym stadium projektowania chodzi o ustalenie, że projekt jest wykonalny pod względem technicznym. Jest to proces konkretyzacji projektu, przechodzenia od ogólnego do szczególnego. Projektowanie w tej fazie obejmuje między innymi takie działania 41:

dalej

Różne sposoby rozwiązywania określonego problemu

W zakresie badań paralelnych rozróżnia się strategię paralelnego opracowywania samego projektu innowacji technicznej i paralelnej realizacji projektu 61. W fazie opracowywania projektu istnieją niepewności co do charakterystycznych cech przedmiotu projektu (produktu lub procesu). Informacje niezbędne do zmniejszenia owych niepewności można uzyskać za pomocą studiów analitycznych, specjalnych testów a nawet pewnych laboratoryjnych prób. Paralelne, z zastosowaniem różnych metod, poszukiwanie odpowiednich informacji służyć ma określeniu najbardziej właściwych cech przedmiotu projektu.

dalej

Ekonomiczna optymalizacja czasu realizacji projektu nowego produktu

Dłuższy czas opracowywania produktu lub procesu oznacza krótszy czas jego rentownej eksploatacji, i na odwrót – krótszy czas opracowywania projektu innowacji wiąże się z dłuższym okresem jej przemysłowej eksploatacji. Ale krótszy czas opracowywania oznacza większy niż proporcjonalny wzrost nakładów na badania i prace rozwojowe. Większy niż proporcjonalny to znaczy, że np. skrócenie czasu opracowywania nowego produktu o połowę wymaga zazwyczaj większego niż dwukrotnego wzrostu wydatków na prace rozwojowe. Ale czy jest to opłacalne, czy nie, to zależy od właściwego przewidywania sytuacji rynkowej, od właściwego przewidywania okresu ekonomicznej żywotności innowacji technicznej, a więc od przewidywania postępu technicznego w określonej dziedzinie. W sumie należy brać pod uwagę te wszystkie czynniki,, które warunkują ekonomiczną opłacalność innowacji technicznej.

dalej

Badania i prace rozwojowe elementem procesu reprodukcji

Badania i prace rozwojowe stanowią podstawowe ogniwo procesu reprodukcji społecznej. Podstawowe, albowiem determinują wszystkie bez wyjątku procesy gospodarcze. Nie jest to zależność jednostronna, ponieważ kierunki i dynamika rozwoju nauki i techniki pozostają w funkcjonalnej zależności od technicznego i ekonomicznego poziomu gospodarki, od potrzeb ekonomicznych i społecznych. Dla zilustrowania owego ścisłego zespolenia nauki z techniką i produkcją przytoczę kilka przykładów, które stanowią tylko drobną cząstkę owej ogromnej i teoretycznie jeszcze nie w pełni wyjaśnionej sieci wzajemnych powiązań w systemie nauka – technika – produkcja.

dalej

Piece tunelowe do wypalania cegieł w Danii

Gdy coraz słabsze zatem stają się teoretyczne !przesłanki dla tezy o granicach rozwoju techniki, przesłanki wynikające rzekomo z samej natury przemian technicznych lub też z aharaikteru strukturalnych przemian w gospodarce, jedynym argumentem na rzecz teorii o granicy postępu technicznego staje się teza o nasyoainośoi potrzeb ludzkich. I właśnie to, że poszczególne potrzeby ludzi w określanych warunkach ekonomicznych mogą być prawie w pełni zaspokojone przy aktualnym poziomie techniki, staje się podstawową racją uzasadniającą niemożność dokonywania nowych rozwiązań technicznych. Sytuację taką wielu ekonomistów określa pojęciem technicznego pułapu (technological ceiling).

dalej