PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU NAUKI I TECHNIKI CZ. II

PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU NAUKI I TECHNIKI CZ. II

W systemach technicznych znajdują ucieleśnienie różne formy ruchu materii o specyficznych prawidłowościach. Prawa tego systemu nie są tylko zbiorem praw oddzielnych form ruchu materii, jakie zostały w nim wykorzystane. To sprzężenie różnych form daje nowe zależności i prawidłowości, które konstrukcje systemowe muszą brać pod uwagę. Im wyższy jest naukowo-techniczny poziom określonego przedmiotu technicznego, tym większe znaczenie posiadają relacje i interakcje jego elementów. W konsekwencji system jako całość wykazuje zupełnie specyficzne własności, nie spotykane w poszczególnych jego elementach, a jego szczególne prawidłowości mogą być tak dlań istotne, że elementarne prawa właściwe dla poszczególnych cząstek systemu zaczynają odgrywać rolę podrzędną. Zatem określonego systemu nie można traktować jako zwykłej sumy jego elementów h

Istnieją obiektywne prawa relacji i interakcji między różnymi elementami systemu technicznego. Zależność całego systemu od poszczególnych części wzrasta w miarę, jak system staje się coraz bardziej skomplikowany. Udoskonalenie tylko pewnego elementu określonego systemu technicznego wywołuje w systemie różnorodne sprzeczności, wymaga innych udoskonaleń. Postęp techniczny okazuje się permanentnym „zakłócaniem i przywracaniem równowagi” systemu technicznego. To ustawiczne następstwo „niedoskonałości i doskonałości” jest charakterystyczną cechą prawidłowości rozwoju techniki2. Przy tym żaden system nie jest nigdy absolutnie doskonały, posiada on tylko względną doskonałość.

Badanie niektórych maszyn wykazało, że ich efektywność wzrasta początkowo szybko, lecz później coraz słabiej, aż wreszcie nie wykazuje żadnego wzrostu. To znaczy, że dla określonego typu maszyny zostały wyczerpane możliwości wzrostu jej efektywności przez dalsze doskonalenie. Koniecznością staje się opracowanig nowego typu maszyny dla wykonywania tych samych funkcji. Nowe maszyny są bardziej efektywne i zastępują w produkcji stare rodzaje lub modele maszyn. Ale doskonalenie stosowanych w produkcji środków i przedmiotów pracy stwarza przesłanki dla pojawienia się nowych rodzajów środków technicznych. To doskonalenie ręcznych narzędzi pracy stworzyło techniczne możliwości skonstruowania maszyn, a doskonalenie maszyn było podstawą skonstruowania automatycznych środków produkcji. Nowa jakość techniczna rodzi się na gruncie stopniowych zmian, zmian o charakterze ilościowym w znanych już środkach produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>