Prawa przyrody, prawa techniki

Prawa przyrody, prawa techniki

Często zaprzecza się istnieniu odrębnych praw techniki. Stwierdza się, że nie ma specyficznych prawidłowości technicznych odrębnych od prawidłowości przyrody, że techniczne konstrukcje podlegają całkowicie tym samym prawom, co procesy przyrody. I wśród marksistów wyraża się pogląd, że w zasadzie nauki techniczne są naukami przyrodniczymi, że nauki techniczne są po prostu stosowaną nauką przyrodniczą. Oznaczałoby to, że nauki techniczne nie posiadają odrębnych teorii i że nie ma obiektywnych prawidłowości technicznych66. Istnieją tylko „techniczne formy” wykorzystywania praw przyrody. W literaturze marksistowskiej przeważa jednak pogląd, że zjawiska techniki podlegają nie tylko prawidłowościom przyrody, lecz wykazują odrębne specyficzne zależności. Przede wszystkim abstrakcyjne teorie naukowe nie znajdują na ogół bezpośredniego zastosowania w produkcji materialnej i wymagają odpowiedniego przekształcenia, skonkretyzowania w teoriach technicznych.

Ów proces transformacji jest działaniem bardzo skomplikowanym i wymaga bardzo dużego na ogół wysiłku. Wynika to z samej natury praw przyrody. Sformułowanie praw przyrody jest z reguły niezupełne. Jego adekwatność wymagałaby uwzględnienia wszystkich warunków, które określają daną współzależność. Uwzględnienie wszystkich warunków jest nie tylko niemożliwe, ale nawet jego realizacja – jak stwierdza H. Poincare – uczyniłaby naukę bezsensownie skomplikowaną 67. Aby nauka mogła spełniać funkcje poznawcze i pragmatyczne, musi zadowolić się uwzględnieniem tylko niektórych najważniejszych warunków. Ale dlatego wszystkie prawa naukowe mają charakter przybliżony. W miarę postępu nauki prawa mniej doskonałe są zastępowane przez bardziej doskonałe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>