Prace rozwojowe nad projektem nowego produktu lub procesu

Prace rozwojowe nad projektem nowego produktu lub procesu

Z punktu widzenia ekonomicznego szczególnie ważne jest dążenie do jak największej prostoty rozwiązań technicznych przez stosowanie zasad ujednolicania, typizacji i standaryzacji technicznych procesów, poszczególnych elementów i ich zespołów. Chodzi o to, aby ilość podstawowych elementów, których ‚kombinacje pozwalają na różne rozwiązania techniczne, była jak najmniejsza. Ponieważ techniczne rozwiązania podlegają przyśpieszonemu procesowi ekonomicznej deprecjacji, wskazane jest, żeby w każdym rozwiązaniu technicznym był jak największy udział elementów nie zmieniających się lub słabo zmieniających się. W ten sposób możliwe staje się realizowanie w zakresie badań i prac rozwojowych jakościowo nowych i efektywnych rozwiązań za pomocą względnie dużego udziału idei znanych i istniejących już elementów materialnych. Ułatwia to również szybkie wdrażanie innowacji technicznych do produkcji. Jest to nieodzowna przesłanka włączania nowych osiągnięć naukowo-technicznych do procesu reprodukcji, kształtowania urządzeń produkcyjnych w sposób pozwalający na ich stalą modernizację oraz umożliwiający efektywne formy ich konserwacji i remontów20.

Podejmując prace rozwojowe nad projektem nowego produktu lub procesu, trzeba określić ich potencjalny cykl życia i zdecydować, czy uzasadnia on w ogóle opracowywanie tego projektu, a jeśli tak, to jaki okres realizacji projektu jest uzasadniony. Istniejące warunki na rynku krajowym i światowym określają każdorazowo ekonomiczny żywot nowego produktu lub procesu. Warunki rynkowe mają szczególne znaczenie dla innowacji technicznych dotyczących procesów wytwórczych i dóbr produkcyjnych 21. Obecnie na rynkach światowych przeważają innowacje z zakresu procesów wytwórczych i wszelkich ich elementów. Postęp techniczny w tej dziedzinie jest szczególnie szybki, tak że problem czasu realizacji innowacji technicznej i czasu jej produkcyjnego zastosowania ma tu największe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej efektywności działaniom innowacyjnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>