Postęp naukowo-techniczny i zmiany organizacji pracy

Postęp naukowo-techniczny i zmiany organizacji pracy

Oczywiście racjonalne działanie w zakresie twórczości technicznej wymaga wiedzy odnośnie do relacji, jakie zachodzą pomiędzy rozwojem poszczególnych dyscyplin naukowych zarówno przyrodniczych, jak i technicznych a rozwojem poszczególnych gałęzi produkcji. Po prostu chodziłoby o określenie w sposób ilościowy efektów lub wpływu, jaki wywiera rozwój poszczególnych dyscyplin naukowych, poszczególnych rodzajów badań na różne gałęzie produkcji. Byłaby to szczególnego rodzaju tablica przepływów międzygałęziowych, uwzględniająca ilościowe powiązania między rozwojem nauki i produkcją na wzór tablicy przepływów międzygałęziowych W. Leontiefa, uwzględniającej zależności między różnymi gałęziami produkcji materialnej.

Czy tego rodzaju tablica jest możliwa? Niektórzy twierdzą, że tak, i podjęli nawet próby uformowania teoretycznych przesłanek dla analizy problemu międzygałęziowych przepływów między nauką i przemysłem 3fl. Teoretycznie jest to możliwe, ale praktycznie przynajmniej na razie mało realne. Wymaga to bowiem mozolnych i uciążliwych analiz każdej dziedziny nauki, każdego kierunku badań, a nawet poszczególnych projektów z punktu widzenia ich wpływu na rozwój poszczególnych rodzajów techniki i poszczególnych przemysłów. Takich analiz w zasadzie nie ma 31.

Postęp naukowo-techniczny wiąże się również ze stałymi zmianami organizacji pracy w poszczególnych przedsiębiorstwach oraz wszelkich stosunków między poszczególnymi przedsiębiorstwami i przemysłami w obrębie całej gospodarki. Stwarza on także przesłanki dla zmiany form organizacyjnych gospodarki jako całości, to znaczy wysuwa wiele problemów dla odpowiedniej organizacji systemów prognozowania i planowania społeczno-ekonomicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>