Plany koordynacyjne

Plany koordynacyjne

Dlatego też planowanie rozwoju naukowo-technicznego nie może być zbyt sztywne i szczegółowe, w sensie dokładnego określania wszelkich tematów, nie pozostawiając żadnej swobody dla podejmowania problemów, jakie wyłaniają się na gruncie nowych osiągnięć 3S.

W planowaniu naukowo-technicznym szczególne znaczenie mają plany koordynacyjne. Określa się je dla problemów i zadań o kompleksowym charakterze. Zawierają one w miarę szczegółowe określenie zadań w fazie badań i prac rozwojowych, projektowania i realizacji wdrożeń oraz uruchomienia produkcji na skalę przemysłową. Plany koordynacyjne wymieniają wykonawców określonych zadań, terminy realizacji podstawowych etapów i działań, określają również środki przeznaczone na realizację całego planu i jego części.

Planowanie rozwoju gospodarczego wymaga między innymi informacji odnośnie do międzygałęziowej wymiany oraz czymmików, które wpływają ina zmianę tej wymiany. Chodzi tu w zasadzie o przewidywania dotyczące wpływu postępu naukowo-technicznego na zmiany w zakresie międzygałęziowych przepływów. Powszechnie uważa się, że można opracować model tablicy przepływów, która pokazywałaby, jak poszczególne programy i projekty badawczo-rozwojowe wpływają na różne gałęzie produkcji. Chodzi tu o określenie prawdopodobieństwa zmian w zakresie zużycia surowców, paliwa, energii, maszyn i pracy ludzkiej w produkcji wszystkich gałęzi gospodarki narodowej. Planowanie rozwoju gospodarczego wymaga zatem przewidywania odnośnie do kształtowania się współczynników nakładów !i produkcja. Zmiany te określa się na podstawie analizy trendów rozwoju techniki. Kolejnym krokiem jest określenie stopnia wykorzystania nowej techniki, uzyskanej na gruncie własnych badań oraz poprzez import. Planowanie rozwoju musi zatem zawierać przewidywania odnośnie do upowszechniania innowacji. Wymaga to opracowania modeli upowszechniania, dla każdej innowacji oddzielnie. Oddzielnie, albowiem każda innowacja przedstawia swoiste wymagania co do czasu i sposobu wdrażania i upowszechniania. Istotna różnica pod tym względem zachodzi między innowacjami prostymi i skomplikowanymi technicznie. Odpowiednio szybkie upowszechnianie stosowania innowacji stanowi najważniejszy warunek wysokiej efektywności prac badawczo- -rozwojowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>