Piece tunelowe do wypalania cegieł w Danii

Piece tunelowe do wypalania cegieł w Danii

Gdy coraz słabsze zatem stają się teoretyczne !przesłanki dla tezy o granicach rozwoju techniki, przesłanki wynikające rzekomo z samej natury przemian technicznych lub też z aharaikteru strukturalnych przemian w gospodarce, jedynym argumentem na rzecz teorii o granicy postępu technicznego staje się teza o nasyoainośoi potrzeb ludzkich. I właśnie to, że poszczególne potrzeby ludzi w określanych warunkach ekonomicznych mogą być prawie w pełni zaspokojone przy aktualnym poziomie techniki, staje się podstawową racją uzasadniającą niemożność dokonywania nowych rozwiązań technicznych. Sytuację taką wielu ekonomistów określa pojęciem technicznego pułapu (technological ceiling).

Na przykład w Danii nie znalazły zastosowania piece tunelowe do wypalania cegieł. Ich eksploatacja jest opłacalna przy !minimalnej produkcji rocznej około 15 milionów cegieł z jednego pieca. Tymczasem w warunkach niemalże pełnego zaspokojenia potrzeb budownictwa produkcja cegieł w .ilości, jaką-zapewnić mogą piece tunelowe (jeśli mają !być eksploatowane rentownie), nie !znalazłaby zbytu. Opłacalne jest jedynie dalsze stosowanie starej techniki, czyli pieców !Hoffmana, których zdolność produkcyjna jest mniejsza. Ale !piece tunelowe upowszechniły się szybko w wielu krajach: Austrii, Włoszech, Szwecji, RFN, USA itd. Podobnie kształtowało się w skali międzynarodowej stosowanie innych innowacji. Z określanych powodów, przeważnie nasycenia potrzeb przy poziomie produkcji osiąganym przy stosowaniu starej techniki i nieopłacalności stosowania nowej, nie znajdowały orne zastosowania w jed- < nym lub kilku krajach, ale upowszechniało się ich stosowanie w znacznie większej ilości krajów. Aktualnie żyjemy w takich warunkach, iż w skali globu ziemskiego trudno mówić o jakimkolwiek nasyceniu potrzeb, tak że każdy rentowny rodzaj techniki, który może zapewnić zaspokojenie tych potrzeb w sposób opłacalny, !na pewno !znajdzie zastosowanie i upowszechnienie, będzie przedmiotem doskonalenia i podstawą do opracowywania nowych, lepszych pod względem technicznym i ekonomicznym rozwiązań technicznych. Jest oczywiste, że kierunki dalszego rozwoju techniki będą w sposób zasadniczy determinowane przez potrzeby społeczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>