Przekształcanie nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą

Istnieje powszechne przekonanie, że prawidłowa organizacja badań i prac rozwojowych oraz racjonalność działań na wszystkich ich etapach stanowi najważniejszy czynnik pomyślnej i efektywnej realizacji innowacji technicznej. Uważa się, że każdy projekt techniczny posiada specyficzne wymogi odnośnie do formy i struktury organizacji procesu realizacji. I dlatego też podstawowym warunkiem efektywnej realizacji innowacji technicznej jest określenie racjonalnej organizacji zgodnej z wymogami charakteru, zakresu i wewnętrznej struktury projektu technicznego. Tworzy się też specjalne instytuty naukowe doradcze, których zadaniem jest organizacja procesu przekształcania nauk dla potrzeb praktycznych. Udzielają one porad i opracowują ekspertyzy z zakresu organizacji badań i prac rozwojowych oraz prowadzą w ramach tej problematyki samodzielne badania. Powołuje się również specjalne urzędy jako organy państwowe dla rozwijania ścisłej więzi między nauką i praktyką 63.

dalej

Matematyzacja nauk

Rroces wykorzystywania sił przyrody przy tworzeniu środków technicznych można z punktu widzenia jego przebiegu określić jako proces działania, w którym realizowany jest określony plan. Podstawą tego planu jest znajomość praw przyrody. Ale dla technicznego tworzenia najbardziej użyteczne, nieodzowne są bardzo ściśle określenia zależności przyrodniczych za pomocą formuł matematycznych.

dalej

Przekształcenie nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą

Przygotowanie odpowiednio kwalifikowanych kadr technicznych dla gospodarki narodowej jest procesem długotrwałym i wymaga planowego działania ze strony państwa. Edukacja techniczna powinna zaczynać się od racjonalnego technicznego wychowywania młodzieży już w ogólnokształcącej szkole średniej. Elementarne wychowanie techniczne powinno obejmować wiedzę w zakresie historycznego rozwoju techniki, naukową interpretację działania środków technicznych w powiązaniu z nauczaniem fizyki, chemii, biologii itd. Celem edukacji technicznej jest: 1) rozwijanie u młodzieży praktycznych umiejętności, 2) budzenie zrozumienia i zainteresowania dla technicznych przedmiotów oraz 3) przygotowanie do technicznych zawodów.

dalej

Wynalazek chromatografii

Wszystkie one przyczyniają się bardzo poważnie do rozwoju nauk. Wynalazek chromatografii zmienił w sposób gruntowny badania biochemiczne. Fotopowielacz i zwierciadła kondensacyjne o bardzo wysokiej energii pozwoliły na odkrycie emisji o bardzo słabej intensywności we wszystkich dziedzinach promieniowania elektromagnetycznego, szczególnie w dziedzinie radioastronomii39. Zastosowanie mikroskopów elektronowych pozwoliło poznać i wyjaśnić naturę cząsteczek, co umożliwiło opracowanie odpowiednich stopów magnetycznych40. Konstrukcja magnesów o wysokiej intensywności opierała się z jednej strony na teorii nadprzewodności, a z drugiej na rozwoju urządzeń elektronicznych: maserów mikrofalowych, które pozwoliły wytwarzać pole magnetyczne o niskiej temperaturze, kriostatów – urządzeń służących do utrzymywania niskich temperatur. Z kolei badania stosowanych materiałów magnetycznych pozwoliły na poważny rozwój samej teorii magnetyzmu 41. Do pomiarów różnych zjawisk wykorzystuje się obwody elektroniczne, kwarc kryształowy, promieniowanie pewnych molekuł i radioizotopów. Zastosowanie maserów i laserów pozwoliło na nowe kierunki badań, którymi zajmują się radioastronomia i radiokosmologia. Dzięki eksperymentalnym technikom (stosowaniu promieni X, niskich temperatur, silnych pól magnetycznych) możliwy stał się ogromny postęp w poznaniu monokryształów. We wszystkich naukach, szczególnie tych, gdzie stosuje się ścisłe metody matematyczne, szerokie zastosowanie znalazły maszyny liczące, które pozwalają na szybkie przetwarzanie wyników badań. Rozwój nauki jest dziś niewątpliwie funkcją poziomu technicznego.

dalej

Badania ekonomiczne – częścią składową prac rozwojowych cz. II

Odpowiednio wielki rynek zbytu to przede wszystkim problem ceny produktu ulepszonego lub nowego, a więc kosztów jego wytworzenia bądź też kosztów stosowania nowego lub ulepszonego procesu wytwórczego. Szczególną rolę w toku realizacji innowacji technicznych odgrywa bieżąca analiza kosztów. Jeśli innowacja dotyczy produktu, to badania kosztów zmierzają do stwierdzenia, czy waga, rozmiary, wytrzymałość itd. całego produktu i jego elementów są rzeczywiście konieczne. Bardzo często okazuje się, że wiele elementów może być wytworzonych w sposób prostszy i tańszy.

dalej

Źródło powodzeń w zakresie twórczości technicznej

Ponta zdarza sią, że ten sam problem techniczny rozwiązuje się pięcioma odmiennymi sposobami10. Wynika to stąd, że w początkowej fazie realizacji projektu nie wiadomo na ogół, który ze sposobów jest najlepszy, i stąd, że wiedza uzyskana w trakcie paralelnych badań nie jest nieużyteczna, nawet gdyby nie została wykorzystana do realizacji projektu, dla którego podjęto równoległe badania. Ona może się okazać użyteczna dla rozwiązania innych problemów technicznych.

dalej

Zasada niezawodności w technice

Techniczna twórczość realizuje się zgodnie z zasadą technicznej i ekonomicznej wykonalności. To znaczy nowa konstrukcja techniczna powinna być taka, żeby ją można było wykonać za pomocą istniejącej techniki i istniejących zasobów ekonomicznych. Teoria techniczna i aktualny poziom rozwoju techniki mają decydujący wpływ na wykonalność technicznego zastosowania wiedzy naukowej. Ale optymalne rozwiązanie może być osiągnięte jedynie wtedy, gdy teoria techniczna uwzględnia warunki społeczno-ekonomiczne. Stąd każde zadanie rozwoju nowej lub udoskonalenie istniejącej techniki musi brać pod uwagę bardzo wiele czynników: zapotrzebowanie społeczne na określoną innowację, istniejący potencjał naukowy, techniczny, a więc podaż określonych zasobów odpowiedniej siły roboczej, urządzeń, wyposażenia technicznego, energii, koszty realizacji, potencjalny rynek zbytu itd. W każdej specyfikacji projektu technicznego niezbędny jest udział specjalistów z wielu nauk społecznych.

dalej

Dwa rodzaje teorii w naukach technicznych

Współczesne nauki !techniczne coraz bardziej opierają się na własnej teorii7S. Dla uzyskania pełnej wiedzy niezbędnej do !rozwijania twórczości technicznej rozszerzają one zakres swoich zainteresowań zarówno na badania podstawowe, jak i prace rozwojowe. Temu rozwojowi nauk technicznych sprzyja przede wszystkim fakt, że nauki techniczne związane bezpośrednio z opracowywaniem naukowych przesłanek dla rozwoju techniki korzystają we wszystkich krajach ze szczególnej opieki organów państwowych. Udział tzw. nauk czystych w !państwowych wydatkach na rozwój nauki jest stosunkowo mały. I gdyby rzeczywiście poznanie podstawowe koncentrowało się w ośrodkach naukowych, nie związanych bezpośrednio z poszukiwaniem wiedzy niezbędnej dla rozwiązania określonych praktycznych !problemów, zasób wiedzy naukowej byłby niedostateczny, aby zapewnić możliwości !odpowiedniego rozwoju techniki. Tę wiedzę podstawową rozwijają dziś w przeważającej mierze ośrodki zaangażowane bezpośrednio w rozwiązywanie określonych problemów technicznych. Przeważająca część laureatów nagrody Nobla w zakresie nauk ścisłych pracuje w przemysłowych ośrodkach badawczych.

dalej

Analiza formuły «nauka jako siła wytwórcza»

Formuła „nauka jako siła wytwórcza”, a w większym jeszcze stopniu formuła „nauka jako bezpośrednia siła wytwórcza” wywołuje wielce kontrowersyjne dyskusje i poglądy. Znajduje to swoje odbicie również w literaturze marksistowskiej, w pracach naukowych rozważających problem istoty i funkcji nauki na gruncie materializmu dialektycznego i historycznego.

dalej

Modele techniczne tworzy się na podstawie poznania praw przyrody

Matematycznie określone zależności świata materialnego są podstawą twórczości technicznej. Dotychczas wspominałem już o znaczeniu dla technicznych konstrukcji teorii z zakresu elektryczności M. Faradaya, G. Ohma, G. Kirchhoffa, ujętych w ścisłe formuły matematyczne, J. Max- wełla równania klasycznej teorii elektromagnetyzmu, które w połączeniu z wcześniejszymi teoretycznymi osiągnięciami H. Oersteda i innych pozwoliły na rozwój techniki telekomunikacyjnej. Mówiłem również o technicznych teoriach z zakresu hydromechaniki, wyrażonych równaniami L. Naviera i G. Stokesa, oraz odpowiednich teorii L. Prandtla, również wyrażonych w formułach matematycznych.

dalej

Ekonomiczny sens nauki jako bezpośredniej siły wytwórczej

Ekonomiczny sens nauki jako bezpośredniej siły wytwórczej nie polega na tym, że ona materializuje się w środkach pracy i procesach technologicznych oraz w odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach ludzkich. To są – powiedzielibyśmy – formy nauki jako siły wytwórczej: formy, które przyjmuje nauka na stosunkowo wysokim poziomie rozwoju sił wytwórczych, ze względu na określone potrzeby techniczne i ekonomiczne, jakie nasuwał dalszy rozwój techniki, nie mogły być rozwiązane bez pomocy nauki, a ekonomiczne mogły mieć bardzo różnorodne źródła. Przede wszystkim chodziło o większą efektywość wytwarzania. I w tym właśnie tkwi ekonomiczny sens nauki jako bezpośredniej siły wytwórczej. Nauka i jej rozwój, wykorzystane w procesie produkcji, zapewniają wyższą wydajność pracy społecznej, w sensie wzrastającej stale oszczędności wszelkich rzeczowych czynników produkcji, a więc surowców, materiałów, energii i środków trwałych, czyli tych wszystkich czynników produkcji, które biorą udział w procesie produkcji jako tzw. praca uprzedmiotowiona, oraz w sensie wzrastającej stale oszczędności pracy żywej. To sąmo można powiedzieć w ten sposób, że przy tych samych nakładach pracy żywej i uprzedmiotowionej dzięki wykorzystaniu w produkcji osiągnięć naukowych otrzymuje się większe efekty. W procesie tym yzewnętrzniają się dwa podstawowe aspekty społecznej zasady gospodarności: minimalizacja kosztów, a więc realizowanie określonych celów przy jak najniższych nakładach, oraz maksymalizacja efektów, czyli realizowanie jak największych efektów przy określonych nakładach.

dalej