W procesie badań najważniejszym czynnikiem jest człowiek

Innowacje techniczne wymagają coraz większych nakładów, ponieważ problemy, z jakimi muszą się uporać badania podstawowe i stosowane, są coraz bardziej złożone. Na przykład w amerykańskim przemyśle farmaceutycznym koszt opracowania i wytworzenia nowego biokataliza- tora wzrósł w ostatnich 15 latach siedmiokrotnie8. Zatem wyniki badań stają się coraz droższe.

dalej

PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU NAUKI I TECHNIKI CZ. II

W systemach technicznych znajdują ucieleśnienie różne formy ruchu materii o specyficznych prawidłowościach. Prawa tego systemu nie są tylko zbiorem praw oddzielnych form ruchu materii, jakie zostały w nim wykorzystane. To sprzężenie różnych form daje nowe zależności i prawidłowości, które konstrukcje systemowe muszą brać pod uwagę. Im wyższy jest naukowo-techniczny poziom określonego przedmiotu technicznego, tym większe znaczenie posiadają relacje i interakcje jego elementów. W konsekwencji system jako całość wykazuje zupełnie specyficzne własności, nie spotykane w poszczególnych jego elementach, a jego szczególne prawidłowości mogą być tak dlań istotne, że elementarne prawa właściwe dla poszczególnych cząstek systemu zaczynają odgrywać rolę podrzędną. Zatem określonego systemu nie można traktować jako zwykłej sumy jego elementów h

dalej

Potrzeby ekonomiczne zależą od poziomu technicznego

Efektywność wydatków badawczo-rozwojowych zależy przede wszystkim od technicznej łatwości, z jaką badania i prace rozwojowe prowadzą do wynalazków. Obliczamy ją przez porównanie ilości uzyskanych wynalazków lub patentów z nakładami na badania i prace rozwojowe. Zależy ona również od tego, jak wielkie w gospodarce istnieje zapotrzebowanie na różnego rodzaju rozwiązania techniczne. Pomiędzy techniczną łatwością realizowania określonych wynalazków a ich ekonomiczną rentownością może zachodzić sprzeczność wynikająca stąd, że gospodarka może nie mieć odpowiednio wielkiego zapotrzebowania na innowacje tanie, istnieje natomiast zapotrzebowanie na innowacje o charakterze bardziej skomplikowanym i kosztowniejsze. Kierunki rozwoju techniki zdeterminowane są w decydującej mierze przez czynniki natury ekonomicznej. Chociaż z drugiej strony nie należy zapominać, że określone potrzeby ekonomiczne uwarunkowane są przez istniejący poziom techniki i przez potrzeby rozwoju samej techniki. Potrzebą ekonomiczną, potrzebą wyższej efektywności gospodarowania jest wyeliminowanie braku równowagi w poziomie rozwoju poszczególnych elementów tego samego procesu produkcyjnego i w poziomie rozwoju technik stosowanych w różnych gałęziach produkcji.

dalej

Organizacja prac badawczo-rozwojowych

Stanowisko kierownika grupy projektowej nie ma w zasadzie znaczenia nadrzędnego, jest on tylko primus inter pares. Ale doświadczenie pokazało, że kwalifikacje i osobowość kierownika projektu technicznego ma istotny wpływ na jego udaną realizację. Kierownik jest odpowiedzialny za powodzenie projektu, musi być zainteresowany i zaangażowany w całokształcie zadań. W instytutach badawczo-rozwojowych odgrywa dominującą rolę w procesie innowacji technicznej, w przezwyciężaniu przeszkód technicznych i organizacyjnych i w pobudzaniu procesu innowacji. Stąd też zwykło się określać kierowników projektów technicznych jako „championów” 56.

dalej

Wymogi techniczne i ekonomiczne w innowacji

Między badaniami ekonomicznymi i pracami inżynieryjnymi nad określaniem i konstrukcją innowacji technicznych musi zachodzić ścisła współzależność i kooperacja. Ma to istotne znaczenie dla efektywnego wykorzystania innowacji w gospodarce narodowej. Tylko innowacje odpowiadające wymogom ekonomicznym i technicznym mogą być rentowne i zaspokajać określone potrzeby społeczne.

dalej

Proces kumulacji

Proces kumulacji jest charakterystyczną i dominującą tendencją rozwoju naukowego i technicznego. W zasadzie wewnętrzna logika ich rozwoju jest podobna. Rozwój ten jest przede wszystkim jednością przemian ilościowych i jakościowych, ewolucyjnych i rewolucyjnych, wzajemnie ze sobą sprzężonych. Stopniowe udoskonalanie stanowią przesłankę pojawiania się nowej jakościowo teorii i techniki, te zaś z kolei stają się

dalej

Nauka jest źródłem rozwoju techniki i produkcji

Do rozwoju nauki przyczyniają się również wszelkie wynalazki, zarówno te, jakie opracowane zostały w sposób empiryczny, jak i te, które zrodziły się przez wykorzystanie teorii naukowych. Badania maszyny parowej przyczyniły się do powstania i rozwoju termodynamiki. Poznanie uzyskane w toku stosowania fotokomórek przyczyniło się do rozwoju nauki o fotonach- Zatem wynalazki i innowacje techniczne mają nie tylko znaczenie praktyczne, lecz również poznawcze.

dalej

Rozwój techniki dokonuje się dzisiaj na podstawach naukowych

Stąd też wynalazki i innowacje techniczne rodzą się w sposób podobny co nowe teorie naukowe. W zasadzie w pierwotnej swej postaci wynalazek i innowacje techniczne są koncepcjami wynikającymi z naukowych przesłanek. Stąd też nic dziwnego, że wiele wynalazków zrodziło się w trakcie tzw. badań czystych, a wiele odkryć naukowych dokonanych zostało w trakcie przekształcania wynalazku w innowację techniczną, a więc > w ramach badań stosowanych, a nawet prac rozwojowych.

dalej

Logika odkrycia naukowego

Prace z wynalazczości 34 na wybór odpowiednich środków w sytuacjach, dla których nie ma jeszcze racjonalnych i naukowych rozwiązań. Dlatego też systemowe ujmowanie procesu badań i prac rozwojowych w sposób, który by pozwalał na jego regulowanie i sterowanie za pomocą maszyn cybernetycznych, wydaje się mało realne, bo wiele podstawowych elementów tego procesu jest wielce niepewnych i nie da się ich ująć w formuły ilościowe. Ilościowo nie da się ująć przede wszystkim wielkości niezbędnych nakładów oraz wyników badań i prac rozwojowych.

dalej

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowanie rozwoju techniki cz. II

Rozwój techniki w warunkach gospodarki kapitalistycznej w przeważającej mierze determinowany jest przez mechanizm rynkowy. Rozwija się te rodzaje technik i te gałęzie produkcji, które są najbardziej rentowne dla przedsiębiorstw. Ingerencja państwa na rzecz rozwoju nauki i techniki związana jest również z mechanizmem rynkowym w tym sensie, .że realizację projektów badawczo-rozwojowych uznanych za pożądane z państwowego punktu widzenia powierza się prywatnym przedsiębiorstwom, przez co zwiększa się społeczne koszty rozwoju techniki. Przedsiębiorstwa czerpią ogromne zyski z ‚realizacji projektów badawczo-rozwojowych, których same ze względu na ich koszt w zasadzie nie mogłyby podjąć. Indywidualna efektywność gospodarowania w warunkach gospodarki kapitalistycznej nie jest społeczną efektywnością,

dalej

Proces innowacji technicznej

Proces innowacji technicznej wymaga przede wszystkim zachowania odpowiednich relacji w finansowaniu poszczególnych jego faz, a więc badań podstawowych, stosowanych i prac rozwojowych. Wiadomo, że każda kolejna faza w procesie realizacji innowacji technicznej jest bardziej kosztowna od poprzedniej. Jeśli proces innowacji potraktować jako stopniowe przechodzenie od ogólnego do konkretnego, a więc jako proces konkretyzacji i materializacji ogólnej idei, to można powiedzieć, że wiedza ogólna jest stosunkowo najtańsza, znajdowanie zaś wiedzy coraz bardziej szczegółowej i zarazem coraz bardziej konkretnej, bo bliższej rzeczywistości, wiąże się z coraz większymi nakładami. Międzynarodowe porównania wykazują, że w zakresie wydatków na badania podstawowe, stosowane i prace rozwojowe kształtują się średnio następujące proporcje: 10, 20 i 70% 27. Proporcje te w poszczególnych gałęziach są różne ze względu na specyficzne cechy poziomu naukowo-technicznego i struktury technicznej tych gałęzi. Stąd też określenie prawidłowych proporcji wymaga dokładnej charakterystyki techniki danej gałęzi.

dalej

Matematyka w produkcji

Matematyka jest niezbędna przede wszystkim w tworzeniu i stosowaniu automatycznych środków produkcji, samoregulujących i sterujących urządzeń. W ten sposób matematyka wiąże się z cybernetyką, która zajmuje się właśnie badaniem praw sterowania i regulacji. A ponieważ automatyczne sterowanie i regulowanie produkcji opiera się na przenoszeniu i przetwarzaniu informacji, bo tylko na ich podstawie można określone procesy regulować i nimi sterować, więc istotną częścią cybernetyki jest informatyka. Stąd też często cybernetykę określa się jako naukę o maszynach informacyjnych95. Istotą jej jest to, że one mogą przetwarzać informacje, z określonych informacji opracować inne informacje. Informacja w sensie technicznym jest uporządkowanym szeregiem znaków. Maszyna cybernetyczna może je przetwarzać. Przetwarzanie to dokonuje się na podstawie praw przyczynowych za pomocą urządzeń sterowniczych i regulujących, które również powiązane są wzajemnie w sposób przyczynowy. Porządek przetwarzania określony jest przez program, który jest również układem znaków, opracowanych na podstawie dokładnej znajomości wszelkich zależności – ujętych w sposób matematyczny – procesu, który ma być regulowany. Zatem opracowanie odpowiedniego programu maszyny cybernetycznej dla określonych procesów produkcyjnych wymaga ujęcia tego procesu w formuły matematyczne96. W zakresie cybernetyki zespolenie naukowo-technicznej teorii i technicznej praktyki jest tak ścisłe, że niektórzy teoretycy proponują takie pojęcie cybernetyki, w którym splatają się teoria i praktyka lub nauka i technika. Karl Steinbuch rozumie przez cybernetykę z jednej strony „zbiór określonych modeli myślenia (regulację, przekazywanie i przetwarzanie .informacji)”, a z drugiej „ich zastosowanie w technice i w innych dziedzinach”97. Natomiast według H. Franksa „cybernetyka jest ogólną, matematyczną teorią procesów i systemów przetwarzania informacji, jej konkretyzacją w odniesieniu do fizycznych, fizjologicznych lub psychologicznych procesów i systemów oraz techniczną realizacją lub zmianą tych procesów i systemów”98. Krótko: cybernetyka jest teorią i techniką informacji oraz systemów przetwarzania informacji.

dalej