Organizacja pracy i produkcji jest elementem sił wytwórczych

Organizacja pracy i produkcji jest elementem sił wytwórczych

Nauka materializuje się również w organizacji pracy i produkcji, w systemach zarządzania i kierowania. Organizację produkcji traktujemy jako siłę wytwórczą, ponieważ ona w poważnym stopniu warunkuje poziom społecznej wydajności pracy. Dziś np. uważa się, że różnice w poziomie wydajności pracy, jakie istnieją między krajami Europy zachodniej i USA, w większym stopniu mają swe źródło w czynnikach organizacyjnych niż czysto technicznych. Albowiem różnice w technicznym uzbrojeniu pracy w USA i krajach europejskich nie są aż tak duże, jakby to mogło wynikać z poziomu ich efektywności gospodarczej. Zatem różni je nie tyle luka technologiczna, co raczej luka organizacyjna. Znaczenie czynnika organizacyjnego dla dynamiki i poziomu rozwoju gospodarczego rozumiał zarówno K. Marks, jak i W. I. Lenin.

Organizacja pracy i produkcji jest elementem sił wytwórczych. Jest również elementem techniki o tyle, o ile każdorazowo, odpowiednio do istniejących przedmiotowych warunków produkcji, tworzona jest ona przez człowieka. Na ogół uważa się, że organizacja produkcji jest tym elementem, który jest zdeterminowany przez rzeczowe elementy pracy. To znaczy organizacja produkcji jest elementem pochodnym, wtórnym w stosunku do procesów technologicznych i środków pracy.

Problem ten zdaje się być oczywisty. Formy organizacji niewątpliwie zależą w pierwszym rzędzie od tego, jakie stosuje się narzędzia i maszyny: jakie rodzaje energii, jakie są procesy konstrukcji maszyn i produkcji dóbr materialnych. Techniczny podział pracy wynikał z zastosowania maszyn: odmienne przestrzenne ustawienie maszyn w sensie większego

W wyniku automatyzacji odmienił się sens produkcji i samo pojęcie produkcji

Wyposażenie techniczne laboratorium General Atomie – amerykańskiego ośrodka badań nad energią atomową obejmuje między innymi reaktory, maszyny do elektromagnetycznej obróbki metali oraz urządzenia do bezpośredniego przekształcania ciepła na elektryczność ich przybliżenia oraz odmienne w ślad za tym usytuowanie miejsc pracy stało się możliwe i z ekonomicznego punktu widzenia pożądane z chwilą wykorzystywania w procesie produkcji energii elektrycznej zamiast energii pary. Źródła energii mogły znajdować się daleko poza zakładem produkcyjnym. Wprowadzenie do produkcji zautomatyzowanych procesów wytwórczych,. zastąpienie człowieka przez maszyny w jego wysiłku fizycznym i w znacznej mierze w funkcjach umysłowych wymagało zupełnie odmiennej od dotychczasowej organizacji pracy i produkcji.

W wyniku automatyzacji odmienił się sens produkcji i samo pojęcie produkcji. Maszyny i automaty zastępują człowieka w pracach związanych z bezpośrednim wytwarzaniem dóbr materialnych. W rezultacie człowiek przestaje być głównym czynnikiem produkcji rozumianej właśnie jako proces transformacji, przetwarzania przedmiotów pracy celem uzyskania określonych dóbr użytkowych. Ale równocześnie wzrasta znaczenie wszelkich prac związanych z przygotowaniem procesu produkcyjnego oraz mających dziś decydujące znaczenie dla poziomu efektywności produkcji dóbr i usług materialnych. Chodzi tu przede wszystkim o działalność, która dla samego procesu produkcji ma charakter usługowy – a więc: badania podstawowe, stosowane i rozwojowe, biura projektowe i konstrukcyjne itd. Gdy się weźmie pod uwagę sytuację, jaka istnieje w najbardziej uprzemysłowionych krajach świata, to w sferze tej działalności, która rozwijana jest poza przedsiębiorstwem zajmującym się bezpośrednim wytwarzaniem dóbr, znajdują się takie usługi, jak: przygotowywanie na zamówienie dokumentacji naukowej dla określonego problemu, usługi i porady dotyczące organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, opracowywanie dla przedsiębiorstw programów komputerowych, ekonomiczne analizy jakości i wartości wytwarzanych produktów, informacje odnośnie do istniejących w określonej dziedzinie wynalazków i patentów, usługi w zakresie sposobu eksploatacji i konserwacji wszelkich urządzeń i innego wyposażenia technicznego, organizowania szkolenia zawodowego dla określonych grup pracowników, organizacja importu lub eksportu wynalazków i innowacji technicznych, -pomoc w zakresie zawieranych umów licencyjnych krajowych i zagranicznych, informacje lub nawet organizacja zbytu określonych produktów na rynkach krajowych i zagranicznych, informacje patentowe itd. 36

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>