Organizacja prac badawczo-rozwojowych

Organizacja prac badawczo-rozwojowych

Stanowisko kierownika grupy projektowej nie ma w zasadzie znaczenia nadrzędnego, jest on tylko primus inter pares. Ale doświadczenie pokazało, że kwalifikacje i osobowość kierownika projektu technicznego ma istotny wpływ na jego udaną realizację. Kierownik jest odpowiedzialny za powodzenie projektu, musi być zainteresowany i zaangażowany w całokształcie zadań. W instytutach badawczo-rozwojowych odgrywa dominującą rolę w procesie innowacji technicznej, w przezwyciężaniu przeszkód technicznych i organizacyjnych i w pobudzaniu procesu innowacji. Stąd też zwykło się określać kierowników projektów technicznych jako „championów” 56.

W obrębie grupy nie ma określonych ściśle kontaktów i stosunków. Każdy z każdym kontaktuje się w miarę potrzeby. Ustala się tylko ogólne spotkania grupy, na których dokonuje się podsumowania prac zrealizowanych i ustala się prace na następną fazę – do następnego zebrania kontrolnego, w sposób iak dalece konkretny i jednoznaczny, żeby każdy mógł wykonywać swoje zadanie częściowe jak najbardziej niezależnie. Stwierdzono, że luźniejsze powiązania i większa niezależność działań członków grupy zapewniają większą efektywność pracy57.

W organizacji prac badawczo-rozwojowych szczególną wagę przywiązuje się do osobowości pracowników, do rozwijania w nich „umiejętności niezależności i zdolności autonomicznej wzajemnej zależności”58. Unika się w miarę możliwości formalnych reguł zarządzania i organizowania współpracy. Na przykład w większości wielkich instytutów badawczo-rozwojowych nie jest regulowany czas pracy pracowników. Uważa się, że powinni oni pracować przynajmniej 40 godzin tygodniowo. Dlatego laboratoria są stale otwarte. Każdy pracownik może o każdej porze przyjść i wychodzić. Regulatorem dyscypliny i samokontroli pracowników jest konieczność wykazania się odpowiednimi wynikami. Na ogół raz w miesiącu składa się krótkie relacje z postępów w pracy59.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>