Organizacja badań i prac rozwojowych cz. II

Organizacja badań i prac rozwojowych cz. II

W instytutach tych prowadzi się badania podstawowe, stosowane, prace rozwojowe, planowanie i projektowanie nowej produkcji. Praca instytutu nie kończy się bowiem z chwilą zrealizowania laboratoryjnie określonego projektu technicznego. Instytut współpracuje w zakresie praktycznego zastosowania projektu i wszelkich dokonanych wynalazków. Między różnymi rodzajami badań w instytutach przemysłowych zanikają na ogół wszelkie podziały i granice. Stąd też bardzo często te same osoby lub zespoły dokonują odkryć naukowych, odpowiednich wynalazków w zakresie nowych produktów oraz innowacji w zakresie procesów wytwarzania tych produktów 54.

W ramach instytutów badawczo-rozwojowych działają dwie zasady organizacyjne: tworzenie zespołów na płaszczyźnie funkcjonalnej oraz na płaszczyźnie projektowej5S. Grupy funkcjonalne obejmują specjalistów z tej samej dziedziny i one zajmują się badaniami podstawowymi zgodnie z ustalonym programem badań. Programy te ujmowane są z punktu widzenia możliwości praktycznego wykorzystania ich wyników. Grupy projektowe natomiast obejmują specjalistów z wielu nauk przyrodniczych, technicznych i społecznych i powoływane są dla opracowania i zrealizowania określonego projektu technicznego. Grupy takie tworzone są każdorazowo z punktu widzenia potrzeb danego projektu. Każdy pracownik instytutu badawczo-rozwojowego pracuje naukowo w swojej dziedzinie, jest zatem stale członkiem specjalistycznej grupy funkcjonalnej, a w razie potrzeby otrzymuje do zrealizowania zadania projektowe. Przydzielany zatem zostaje do określonej grupy projektowej.

Grupa projektowa posiada swego kierownika. W zasadzie osoba powołana do kierowania sama dobiera członków grupy i sama określa jej organizację. Dla realizacji projektów stosuje się bardzo różnorodne formy organizacyjne. Są one zależne od charakteru i zakresu zadań projektowych. W zasadzie organizacyjne formy grupy projektowej zdeterminowane są przez zakres i strukturę projektu technicznego. Ale charakterystyczną rzeczą w ich organizacji jest to, że prawie zupełnie nie stosuje się tu sformalizowanych sposobów decydowania i zarządzania. Te zdarzają się na ogół w grupach programowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>