Opracowywanie nowych wynalazków

Opracowywanie nowych wynalazków

Analiza pomyślnie zrealizowanych innowacji technicznych pokazuje, że powodzenie w ich wytwarzaniu ma swoje źródło w badaniach podstawowych podjętych dla zrealizowania innych innowacji, a więc przeprowadzanych, zanim określony projekt techniczny został opracowany, lub prowadzonych dla rozwiązania innych problemów technicznych9. Ponadto jest rzeczą wielce charakterystyczną, że koncepcje wielu nowych wynalazków powstawały w trakcie badań związanych z realizacją innych innowacji technicznych. Same idee oraz możliwości ich technicznej realizacji wyłaniały się w trakcie poszukiwania możliwości realizacji innych koncepcji czy projektów technicznych. W literaturze zwykło się określać tego rodzaju wynalazki jako przypadkowi, bo nie były one zamierzone, poszukiwane ani też przewidywane. Jednakże ta „przypadkowość” ma bardzo szerokie uwarunkowanie w ogromnie wielkim i coraz większym zasobie wiedzy naukowo-technicznej i w istocie samego wynalazku, który zawsze jest nową kombinacją elementów istniejącej wiedzy. Im większy jest zasób tej wiedzy, tym różnorodniejsze są możliwości ich wzajemnej kombinacji. W literaturze anglosaskiej tę prawidłowość rozwoju techniki określa się jako serendipity, co oznacza, że w rozwoju tym pojawiają się nieoczekiwane wynalazki i innowacje w wyniku ogromnego wzrostu wiedzy naukowej i technicznej, co stwarza możliwości niespodziewanych rozwiązań technicznych.

Nie tylko wzrasta ogromnie ilość wszelkich możliwych kombinacji istniejącej wiedzy, a zatem opracowywania nowych wynalazków, lecz również wzrastają możliwości wynajdywąnia różnych, niekiedy zupełnie odmiennych sposobów rozwiązywania określonych problemów technicznych. Doświadczenia wielkich ośrodków badawczych wykazują, że tzw. prace paralelne są bardzo użyteczne. H. Krauch stwierdza, że w USA 85% ważnych wynalazków dokonanych w ramach realizacji przez różne instytuty naukowe programów badawczych i rozwojowych nie były zaplanowanym wynikiem odrębnych projektów technicznych,, lecz stanowiło nieprzewidziany efekt badań i prac rozwojowych. H. Krauch: Die organisierte Forschung, Berlin 1970, s. 120.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>