Nauki przyrodnicze i techniczne

Nauki przyrodnicze i techniczne

Nauki techniczne odgrywają decydującą rolę w rozwoju nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą. Ukształtowały się one na gruncie nauk przyrodniczych. Problem wzajemnych związków między naukami przyrodniczymi i technicznymi ma szczególne znaczenie dla prawidłowego zrozumienia procesu przekształcania nauki w siłę wytwórczą. Należy zatem określić ich funkcje i miejsce w całym systemie nauk i w ramach procesu twórczości technicznej.

Problem wbrew pozorom nie jest prosty. W rozważaniach filozoficznych na ten temat reprezentowano bardzo sprzeczne poglądy. Krótko można określić je jako filozoficzny spór o to, czy pod względem przedmiotowym i metodologicznym są to rzeczywiście odrębne nauki, czy też z istoty swej, a więc ze względu na przedmiot badań bądź też zarówno przedmiot badań, jak i metodę badań nauki techniczne przynależne są do tej samej grupy nauk – nauk przyrodniczych. Mówi się dziś powszechnie, że nauki techniczne polegają na poszukiwaniu zastosowania praw przyrody, że z istoty swej pozbawione są one charakteru naukowego, skoro nie badają żadnych prawidłowości: są po prostu stosowaną nauką przyrodniczą56. W konsekwencji można zapytać, czy istnieją obok prawidłowości przyrodniczych prawidłowości techniczne, które mogłyby być przedmiotem samodzielnych badań nauk technicznych. Problem dotyczy wzajemnej relacji, jaka zachodzi między przyrodą i techniką.

Zgodzić się bowiem można co do tego, że przedmiotem nauk przyrodniczych jest przyroda, nauk technicznych zaś technika. Przyroda może być zdefiniowaha jako całokształt rzeczy i procesów istniejących poza świadomością człowieka i niezależnych od niej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>