Nauki przyrodnicze i techniczne cz. II

Nauki przyrodnicze i techniczne cz. II

Przedmiotem badań nauk technicznych jest technika. Jest ona w odróżnieniu od zjawisk przyrody dziełem człowieka. Technika jest zjawiskiem bardzo zróżnicowanym. Nauki techniczne powstały wprawdzie poprzez różnicowanie się nauk przyrodniczych, ale środki techniczne pojawiły się o wiele wcześniej niż jakiekolwiek nauki. Początkowo mogły one rozwijać się bez pomocy nauki. Na technikę współczesną składają się przedmioty pracy, środki pracy, systemy środków, wykonywane przez nie operacje lub procesy (przepływy materii, energii, informacji) oraz ich struktura. Każdy przedmiot techniczny ma swoją specyficzną strukturę, spełnia określone funkcje i jest zdeterminowany jako system zarówno przez wymogi natury technicznej, jak i społecznej. Albowiem każdy przedmiot techniczny tworzy się dla zaspokojenia określonych potrzeb społecznych. 1

Przedmioty i procesy techniczne pozostają jednakże w ścisłej zależności od zjawisk i procesów przyrody w tym sensie, że one w swych konstrukcjach i działaniu opierają się na wykorzystaniu sił i procesów przyrody. Technika jest zawsze produktem procesów naturalnych, jest zawsze związana z naturalną formą ruchu celowo wykorzystywaną przez człowieka. Technika to ustanowione przez człowieka współdziałanie naturalnych form ruchu. Techniczne procesy są celowym, powiązanym i uporządkowanym w czasie i przestrzeni współdziałaniem naturalnych i technicznych własności, procesów i zjawisk. Techniczny proces nie jest identyczny z procesem naturalnym, lecz przedstawia strukturę celowego współdziałania w czasie i przestrzeni różnych naturalnych procesów. Struktura techniki oznacza wewnętrzną konstrukcję celowych działań procesów naturalnych. Przez system techniczny rozumie się natomiast całokształt elementów odpowiednio ze sobą powiązanych ze względów strukturalnych i funkcjonalnych. Każdy system techniczny, aby spełnić określone funkcje, musi posiadać odpowiednią strukturę57.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>