Nauka sama przez się nie jest siłą wytwórczą

Nauka sama przez się nie jest siłą wytwórczą

Na ogół poznanie naukowe nie prowadzi bezpośrednio do innowacji technicznych. Teoria względności, teoria kwantowa, nowa mechanika kwantowa, teoria elementarnych cząsteczek – nie prowadzą bezpośrednio do innowacji, podobnie jak nie stały się od razu innowacjami technicznymi odkrycie radioaktywności, neutronów, pozytywnych elektronów itd.

Nauka stwarza tylko możliwości realizacji określonych innowacji technicznych. Te możliwości przez wiele lat mogą być nie wykorzystywane z wielu bardzo powodów. Wśród nich najważniejsze są: czynniki natury naukowo-technicznej, ekonomicznej i politycznej. Realizacja określonej innowacji technicznej, dla której istnieją pełne przesłanki teoretyczne, wymaga często szeregu innych innowacji, np. przemysłowa produkcja nylonu wymagała innowacji w zakresie nowych maszyn, aparatury kontrolnej, barwników itd. Konstrukcja magnesów o wysokiej intensywności opierała się z jednej strony na teorii nadprzewodności, a z drugiej na rozwoju urządzeń elektronicznych – maserów mikrofalowych, które pozwoliły wytwarzać pole magnetyczne o niskiej temperaturze, i kriostatów, urządzeń służących do utrzymywania niskich temperatur u.

Opracowanie innowacji technicznych wymaga najczęściej nie jednego odkrycia naukowego, lecz całego łańcucha osiągnięć naukowych. Od odkrycia radioaktywności do wyprodukowania bomby atamowej upłynęło 60 lat, ale były one wypełnione rozlicznymi badaniami, bez których niemożliwe było praktyczne zastosowanie energii atomowej. Wymienić tu można jako najważniejsze prace Marii Skłodowskiej-Curie, H. Becąue- rela, E. Rutherforda i jego uczniów. Po roku 1930 podjęte zostały bardziej techniczne badania: J. D. Cockrofta i E. T. S. Waltona nad generatorami wysokiego napięcia, E. Lawrance’a nad cyklotronem oraz O. Hah- na i F. Strassmana nad rozszczepieniem uranu 1S:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>