Nauka nie jest samodzielną siłą wytwórczą

Nauka nie jest samodzielną siłą wytwórczą

Nauka nie jest samodzielną siłą wytwórczą, odrębną i niezależną od pozostałych elementów sił wytwórczych24. Nauka to specyficzna siła, która przenika do wszystkich elementów sił wytwórczych, realizując i materializując się w nich. Tylko przez zmaterializowanie w środkach produkcji i w sile roboczej nauka przekształca się w bezpośrednią siłę wytwórczą. Ten, kto twierdzi, że nauka sama w sobie jest bezpośrednią siłą wytwórczą, zapoznaje zupełnie problem przekształcania nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą. Sens tego przekształcania można zrozumieć, gdy się zważy przede wszystkim, na czym polega istota i zakres pojęcia sił wytwórczych.

K. Marks przez siły wytwórcze rozumiał w zasadzie wszelkie przyczyny wzrostu wydajności pracy 25. Dlatego mówi on bardzo często o „siłach wytwórczych pracy”. Siła ta zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od poziomu kwalifikacji pracowników, ilości i efektywności rzeczowych środków produkcji (środków i przedmiotów pracy), źródeł energii, poziomu rozwoju nauki i stopnia jej technicznego zastosowania, struktury społecznego procesu produkcyjnego, warunków naturalnych itd. Ogólnie Marks rozróżnia: 1) naturalne i sztuczne oraz 2) materialne i duchowe siły wytwórcze. Do naturalnych zalicza siły przyrody, do sztucznych wszelkie techniczne środki produkcji, a więc: narzędzia i maszyny, wszelkie techniczne materiały, techniczne źródła energii, procesy technologiczne, formy i metody organizacji pracy i produkcji. Są one również materialnymi siłami wytwórczymi. Do duchowych sił wytwórczych należą: ludzka siła robocza i nauka. Przez ludzką siłę roboczą rozumie się całokształt fizycznych i umysłowych zdolności, jakimi dysponuje człowiek.

Najogólniej można powiedzieć, że pojęcie sił wytwórczych obejmuje ludzką siłę roboczą, ilość i jakość środków pracy, przedmiotów pracy, źródeł energii, procesy technologiczne, strukturę produkcji oraz organizację pracy i produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>