Nauka jest źródłem rozwoju techniki i produkcji

Nauka jest źródłem rozwoju techniki i produkcji

Do rozwoju nauki przyczyniają się również wszelkie wynalazki, zarówno te, jakie opracowane zostały w sposób empiryczny, jak i te, które zrodziły się przez wykorzystanie teorii naukowych. Badania maszyny parowej przyczyniły się do powstania i rozwoju termodynamiki. Poznanie uzyskane w toku stosowania fotokomórek przyczyniło się do rozwoju nauki o fotonach- Zatem wynalazki i innowacje techniczne mają nie tylko znaczenie praktyczne, lecz również poznawcze.

Wyrazem ścisłego zespolenia nauki i techniki jest to, że w każdej prawie nauce występują zarówno badania podstawowe, jak i stosowane. Badania akademickie i przemysłowe zbliżają się coraz bardziej, pierwsze rozszerzają swoje zainteresowania na problemy, które mogą być

Szczegółowy rejestr odkryć naukowych dokonanych w mechanice budowli na gruncie praktycznych doświadczeń i poszukiwań przedstawia K. Klöppel: Die Entwicklung der Ingenieurwissenschaften, „VDI Zeitschrift”, Bd 103, Nr. 23, s. 1150-1155. » użyteczne z praktycznego punktu widzenia, przemysłowe zaś wykraczają poza granice wąskiego praktycyzmu i prowadzą badania, które w poważnym stopniu rozszerzają i pogłębiają teoretyczne poznanie.

Nauka jest źródłem rozwoju techniki i produkcji. Ma zatem wartość ekonomiczną, stąd też proces naukowej twórczości traktuje się dziś jako odrębną gałąź produkcji przemysłowej. Jest to przemysł, który wykazuje jednakże wiele cech szczególnych w porównaniu z innymi przemysłami. Gdy się uwzględni najbardziej istotne cechy produkcji naukowej jako odrębnej gałęzi gospodarki narodowej, to stwierdzić należy, że ukształtowała się ona przede wszystkim na gruncie połączenia nauk: informatyki z techniką systemową i elektroniczną. Jest to najnowszy i najbardziej nowoczesny przemysł. Najnowszy, bo pojawił się stosunkowo późno, w momencie ścisłego zespolenia nauki z produkcją dóbr i usług materialnych, a więc w okresie, kiedy nauka staje się bezpośrednią siłą wytwórczą, i najbardziej nowoczesny w tym sensie, że wymaga on w swej działalności najbardziej nowoczesnego wyposażenia technicznego. Na ogół techniczne uzbrojenie pracy w laboratoriach naukowych przewyższa wartość takiego uzbrojenia w innych gałęziach produkcji, a równocześnie czynnikiem decydującym o efektywności produkcji naukowej jest nie wyposażenie techniczne, lecz kwalifikacje pracowników. Nie ma drugiego przemysłu, w którym znaczenie pracy kwalifikowanej i wysoko kwalifikowanej byłoby równie wielkie, i nie ma też drugiego przemysłu, gdzie – mimo wysokich nakładów kapitałowych na pracownika – byłby równie wielki udział płac w kosztach całkowitych. Wynosi on w instytutach naukowych około 80% kosztów całkowitych43. Zatem nauka staje się siłą wytwórczą, zastępuje ona człowieka w produkcji materialnej, ale człowiek jest twórcą nauki jako dobra niematerialnego i twórcą techniki jako ucieleśnionej nauki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>