Nauka i technika rozwijają się nierównomiernie

Nauka i technika rozwijają się nierównomiernie

Nauka i technika rozwijają się nierównomiernie, to znaczy, że nie wszystkie dziedziny nauki i techniki wykazują jednakowe tempo rozwoju. Dzieje się tak, albowiem żaden kraj nie ma dziś środków,. żeby jednakowo intensywnie mógł rozwijać wszystkie kierunki badań. USA i ZSRR do niedawna należały do tych krajów, które mogły i w zasadzie realizowały politykę równomiernego rozwoju wszystkich gałęzi nauki i techniki.

Wśród naukowców i polityków panuje przekonanie, że najbardziej pożądany i efektywny jest równomierny rozwój nauki i techniki. Postulat taki wysuwał już przed dwustu niemal laty chemik francuski A. L. Lavoisier (1743-1794). Podstawowy argument na rzecz równomiernego postępu naukowego i technicznego wynika z przekonania, że pomiędzy wszystkimi dziedzinami nauki i techniki, podobnie jak między wszystkimi gałęziami produkcji materialnej, istnieje ścisła współzależność i rozwój jednej dyscypliny czy gałęzi uzależniony jest od rozwoju wielu innych gałęzi. Nierównomierność oznacza możliwość pojawiania się dysproporcji, które mogą hamować rozwój i tej gałęzi, dla której poświęcano poważne środki. Niewątpliwie wzajemne uwarunkowanie między różnymi naukami i technikami przeciwdziała nadmiernej nie- równomierności ich rozwoju. Ale koncentracja wysiłku i środków na pewnych tylko kierunkach naukowo-badawczych jest złem koniecznym, które musi się akceptować ze względu na ograniczoność zasobów.

Poza tym politykę selektywnego rozwoju naukowo-technicznego uzasadnia fakt, że wynalazki i innowacje techniczne dokonane i zastosowane w jednej gałęzi produkcji znajdują na ogół upowszechnienie w wielu gałęziach produkcji. Wystarczy wymienić innowacje elektroniczne, które pozwalają na automatyzację bardzo różnych procesów produkcyjnych, innowacje chemiczne w dziedzinie mas plastycznych i tworzyw sztucznych, które wykorzystuje się w różnych gałęziach produkcji jako surowe bądź w postaci przetworzonej jako różnego rodzaju materiały produkcyjne. Stosowanie elektroniki i chemii ma dziś zasięg ogólnogospodarczy. Przemysły „naukowe” stanowią źródło zaopatrzenia technicznego dla całej gospodarki: 90% produkcji przemysłu elektronicznego i elektrotechnicznego, 60% przemysłu chemicznego i prawie cała produkcja przemysłu aparatury precyzyjnej i naukowej przeznaczona jest w USA i innych rozwiniętych krajach dla innych przemysłów 52. Oczywiście stosowanie w jakimkolwiek przemyśle elektronicznych, chemicznych i mechanicznych innowacji realizowanych w kilku przemysłach wymaga odpowiedniej adaptacji całego procesu wytwórczego oraz organizacji pracy i produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>