N. Wiener i jego zdanie

N. Wiener i jego zdanie

Ponieważ procesy produkcji przedstawiają systemy przenoszenia, mogą więc być one opisane w modelach matematycznych, jeśli tylko zostaną sformułowane reguły przekształceń tych procesów. W tych modelach reguły przekształceń zostają sprowadzone do aksjomatycznej formy 10°.

Twórca cybernetyki – N. Wiener jest przekonany, że nauka ta otwiera szerokie możliwości wszelkiej realizacji w dziedzinie innowacji technicznych 1#1. Przez swoje metody i teorie cybernetyka pozwala na zrealizowanie każdej idei technicznej, która pomyślana zostanie w pełni racjonalnie. Ze względu na te możliwości, jakie rzekomo zawiera w sobie nauka cybernetyki, określa się ją jako „ogólną teorię wszelkich możliwych maszyn” 102. K. Hübner w ślad za tym podkreśla, że cybernetyka dzisiaj taką teorią jeszcze nie jest, ale może się nią stać w przyszłości. Cybernetyka w swej dzisiejszej postaci stwarza tylko teoretyczne podstawy do uporządkowania, porównania i zrozumienia poszczególnych maszyn. Dopiero z chwilą, gdy – w wyniku odpowiednich badań – opracowana zostanie choćby ogólna teoria możliwych relacji między poszczególnymi maszynami, cybernetyka może zająć się badaniem rzeczywiście istniejących form środków technicznych w różnych gałęziach nauk technicznych i produkcji i wzajemnych między nimi relacji.

Chodzi tu zatem o ustalenie systemu wzajemnych relacji i powiązań między różnymi naukami technicznymi i różnymi rodzajami środków technicznych, o określenie również wspólnych cech i elementów dla wszystkich nauk i wszystkich środków technicznych, najbardziej ogólnych prawidłowości między nimi oraz prawidłowości ich rozwoju. Tego rodzaju poznanie stanowiłoby teoretyczną przesłankę dla racjonalnego działania w zakresie twórczości technicznej. Tak też to rozumie K. Hübner, skoro uważa, że w wyniku badań cybernetycznych powinny być określone ogólne zasady w zakresie metod i teorii procesu twórczości technicznej. W jego rozumieniu w ramach opracowywania określonego projektu technicznego występują następujące działania:

– określenie przedmiotu technicznego i jego formalizacja,

– opracowanie matematycznych modeli projektu,

– określenie odmiennych wariantów projektu,

– zastosowanie praw przyrody,

– opisanie struktury projektu,

– analiza funkcji, jakie projekt ma spełnić.

Są to ogólne zasady postępowania przy opracowywaniu nowych projektów technicznych, zasady, które wynikać powinny z wyżej określonych poszukiwań. Zatem swoje w tym zakresie sformułowania traktuje K. Hubner jako swego rodzaju wstępne sugestie. To nie jest jeszcze teoria. I taka teoria powinna być dopiero opracowana. Niektórzy uważają, że z istoty swej problemy te należą do tzw. filozofii techniki. I w tym wypadku zainteresowania cybernetyki należą do zakresu filozoficznych rozważań na temat techniki. Cybernetyka może być też ujmowana jako ogólna metoda techniki103.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>