Modele techniczne tworzy się na podstawie poznania praw przyrody

Modele techniczne tworzy się na podstawie poznania praw przyrody

Matematycznie określone zależności świata materialnego są podstawą twórczości technicznej. Dotychczas wspominałem już o znaczeniu dla technicznych konstrukcji teorii z zakresu elektryczności M. Faradaya, G. Ohma, G. Kirchhoffa, ujętych w ścisłe formuły matematyczne, J. Max- wełla równania klasycznej teorii elektromagnetyzmu, które w połączeniu z wcześniejszymi teoretycznymi osiągnięciami H. Oersteda i innych pozwoliły na rozwój techniki telekomunikacyjnej. Mówiłem również o technicznych teoriach z zakresu hydromechaniki, wyrażonych równaniami L. Naviera i G. Stokesa, oraz odpowiednich teorii L. Prandtla, również wyrażonych w formułach matematycznych.

W zakresie technicznych rozwiązań w grę wchodzą ścisłe parametry ilościowe, ściśle określone współzależności między różnymi właściwościami materiałów i różnymi formami ruchu materii, tak że każdy projekt techniczny jest planem działania zdeterminowanym przez różnorodne formuły matematyczne. Stąd też niekiedy uważa się, że jakikolwiek system techniczny jest fizycznym modelem matematycznego równania93. Stwierdzenie to ważne jest dla każdego elementu systemu technicznego, ważne jest tym bardziej dla całokształtu elementów połączonych w określonym systemie. Na przykład prawidłowe rozwiązanie konstrukcji silnika parowego wymaga wiedzy odnośnie do relacji między ilością wody

Modele techniczne tworzy się na podstawie poznania praw przyrody. W: tym celu człowiek posługuje się również modelami fizycznych, chemicznych i organicznych procesów zachodzących w przyrodzie. Tak np. modele procesów zachodzących między elementarnymi cząsteczkami stały się podstawą energetyki jądrowej, modele molekularnych procesów – podstawą produkcji polimerów i tworzyw syntetycznych, modele procesów genetycznych podstawą rozwoju produkcji rolniczej. Zob. J. D. Andriejew: Nauka i obszczestwiennyj progriess, Moskwa 1972, s. 106. i pary, między temperaturą i ciśnieniem pary. Skonstruowanie pierwszej sieci przekazu energii elektrycznej wymagało między innymi zastosowania prawa Ohma, które pozwoliło zużyć zaledwie setną część miedzi, jaką uznano początkowo za niezbędną dla sieci przewodowej: stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu wysokiego napięcia (100 wolt) 94. Są to najprostsze przykłady pewnych ilościowych zależności, występujących w przyrodzie, bez których uwzględnienia odpowiednie konstrukcje techniczne nie są możliwe. Środki techniczne stają się coraz bardziej skomplikowane i ich tworzenie wymaga wiedzy odnośnie do bardzo różnorodnych zależności ujętych w ścisłe formuły matematyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>