Metoda projektowania technicznego

Metoda projektowania technicznego

Projekt zaakceptowany staje się z kolei przedmiotem realizacji. Nadaje się mu formę materialną, w jakiej innowacja może być przydatna produkcyjnie. Prace, jakich wymaga ta transformacja, określa się ogólnie jako prace rozwojowe. Problemy, jakie rozwiązuje się w procesie realizacji projektów technicznych, wymagają współpracy wielu specjalistów, przede wszystkim konstruktorów, technologów, materiałoznawców itd. W realizacji projektów nieodzowny jest również udział ekonomistów, którzy określić mają dopuszczalne koszty produkcji, wielkość niezbędnego rynku zbytu itd. Wymogi natury ekonomicznej determinują ostatecznie wszelkie parametry techniczne.

Scharakteryzowaną w ten sposób metodę projektowania technicznego można schematycznie przedstawić w sposób graficzny, jak to pokazuje rycina 4. Projektowanie jest procesem informacji, procesem gromadzenia, przetwarzania i selekcjonowania wszelkich danych, które umożliwiają najpierw opracowanie ogólnej koncepcji projektu, a później jej szczegółową analizę 42.

W trzech wymienionych fazach projektowania technicznego informacja naukowa, techniczna, ekonomiczna itd. ma decydujące znaczenie dla opracowania i realizacji projektu technicznego.

W fazie opraoowywania wstępnej koncepcji innowacji zbiera się wszelkie dane dotyczące zamierzonego projektu. Wszystkie one muszą być zbadane z technicznego ii ekonomicznego punktu widzenia.

Z całokształtu danych wybiera się te, które potrzebne są do opracowania i realizacji projektu. Dane te charakteryzuje się według ich stopnia nowości oraz znaczenia dla projektu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>