Mechanizm rozwoju współczesnej rewolucji naukowo-technicznej

Mechanizm rozwoju współczesnej rewolucji naukowo-technicznej

Z jednej strony racjonalne, zorganizowane działanie państwa i wszelkich ośrodków zaangażowanych w rozwoju nauki i techniki sprawia, że przyśpieszony zostaje proces praktycznego stosowania osiągnięć naukowych, z drugiej zaś strony coraz większy zasób poznania naukowego pozostaje praktycznie nie wykorzystany. Źródło owych przeciwstawnych tendencji w rozwoju cyklu nauka-technika-produkcja tkwi w istocie samego poznania naukowego. W istocie, między przedmiotem badań naukowych a stosowaniem ich wyników wzrasta oddalenie 22. Wzrasta dystans między nauką a codzienną rzeczywistością. Sto lat temu odkrycia fizyki i chemii czystej znajdowały się bardzo blisko spraw ludzkich i można je było konkretnie stosować bez większych wysiłków i nakładów. Sytuacja obecna jest bardzo odmienna. Zjawiska, jakimi zajmują się fizycy i chemicy w swoich badaniach podstawowych, są często bardzo oddalone od tych, które mogą prowadzić do praktycznego1 zastosowania, i w zasadzie nie można w sposób prosty i bezpośredni ująć związku między odkryciami i konkretnymi realizacjami, które wynikają z odkryć na gruncie prac rozwojowych,3. I jest to niewątpliwie jedna z podstawowych trudności, na jakie natrafiają ci, którzy są zainteresowani w doskonaleniu zastosowań nauki. Fakty świadczą, że prędzej czy później każde osiągnięcie nauki znajdzie praktyczne zastosowanie. Przyśpiesza się praktyczne wykorzystanie niektórych osiągnięć naukowych dlatego, że istnieje zapotrzebowanie na określone rozwiązania techniczne. Przyśpiesza się poprzez koncentrację wysiłku ludzkiego i środków materialnych. Ale ograniczoność tych środków nie pozwala na rozwijanie prac dla pełnego wykorzystania wszelkich osiągnięć naukowych, stąd mimo zewnętrznych wysiłków coraz większa część wiedzy naukowej nie znajduje produkcyjnego zastosowania.

Naukowe poznanie nie jest samo przez się bezpośrednią siłą wytwórczą, na ogół jest ono dostępne dla wszystkich dzięki publikowaniu wyników badań naukowych w rozlicznych artykułach i książkach naukowych: nie jest czynnikiem, który można by wykorzystać bezpośrednie w produkcji, i dlatego w krajach kapitalistycznych wyniki badań naukowych w swej postaci abstrakcyjnej, nie zmaterializowanej, w jakichkolwiek rozwiązaniach technicznych nie są przedmiotem ochrony patentowej ani też przedmiotem obrotu towarowego, jak np. wynalazki czy innowacje techniczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>