Matematyzacja nauk

Matematyzacja nauk

Rroces wykorzystywania sił przyrody przy tworzeniu środków technicznych można z punktu widzenia jego przebiegu określić jako proces działania, w którym realizowany jest określony plan. Podstawą tego planu jest znajomość praw przyrody. Ale dla technicznego tworzenia najbardziej użyteczne, nieodzowne są bardzo ściśle określenia zależności przyrodniczych za pomocą formuł matematycznych.

Rozwój nauki nowożytnej wiąże się ściśle ze stosowaniem metod matematycznych. Twórcy tej nauki: Galileo Galilei i René Descartes, uznawali matematykę za klucz poznania świata. „Przyroda napisana jest językiem matematyki i matematyka jest kluczem poznania świata”. Dla-. tego też ‚naukowe prawa powinny być formułowane za pomocą metod matematycznych. K. Marks stwierdzał, że „nauka tylko wówczas zbliża się do doskonałości, gdy może posłużyć się matematyką” 88.

I dziś najszybciej rozwijają się te nauki, których zasady ujmowane są w matematycznej formie. Nie we wszystkich naukach możliwości posługiwania się metodami matematycznymi są jednakowe. Jednakże w miatrę postępu określonej nauki w odkrywaniu funkcjonalnych i strukturalnych związków oraz w opracowywaniu ogólnych teorii zwiększają się możliwości stosowania matematyki89. Prawa mechaniki kwantowe j formułowane są w oparciu o osiągnięcia wyższej matematyka. Mechanika kwantowa ma zastosowanie nie tylko do atomów, lecz także do molekuł, do dziedzin badanych przez chemię i biologię. W ten sposób dwie dziedziny naukowe, które rozwijały się oddzielnie, zostały połączone w biochemii. Matematyczną podstawę mechaniki kwantowej i współczesnej teorii cząsteczek elementarnych stanowi matematyczna teoria grup90: geometria Riemanna zaś stała się środkiem interpretacji ogólnej teorii względności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>