Kumulatywny rozwój pojedyńczych środków technicznych

Kumulatywny rozwój pojedyńczych środków technicznych

Istnieje również inna istotna konsekwencja owego ścisłego powiązania rozwoju techniki z rozwojem nauki. Pracownikom zatrudnionym w instytutach badawczych, nastawionym na realizację określonych projektów technicznych, powinna być pozostawiona pewna swoboda poszukiwań w zakresie badań o charakterze podstawowym, jeśli takie badania w instytutach są przeprowadzane. Badania te powinny jednakże mieć na celu praktyczną użyteczność. Tym bardziej ta swoboda powinna charakteryzować badania podstawowe prowadzone w ośrodkach, nie związanych bezpośrednio z realizacjami przemysłowymi.

Warto podkreślić, że w wielkich przemysłowych ośrodkach badawczych w USA rozwijany jest specjalny rodzaj badań, który zwie się exploratory research. Są to badania nad najbardziej trudnymi pod względem teoretycznym problemami i równocześnie najbardziej niepewnymi, jeśli chodzi o ich praktyczny efekt.

Badania takie są też wielce ryzykowne – mogą one dać niezwykłe wyniki praktyczne bądź zakończyć się niepowodzeniem w sensie praktycznym, choć mogą zapewnić wyniki teoretyczne, które dopiero w dalszej przyszłości mogą okazać się bardzo użyteczne. W przedsiębiorstwach Du Pont Company na ogólną sumę wydatków badawczych 100 min doi. exploratory research pochłania 10-15 min doi.12

Dotychczas mówiliśmy o kumulatywnym rozwoju pojedynczych środków technicznych. Ale siły wytwórcze w każdym procesie produkcyjnym tworzą określoną całość, jednolity, wewnętrznie skoordynowany system. Zmiana jednego z elementów tego systemu wymaga na ogół określonych zmian w innych elementach sił wytwórczych, stosowanych w danym procesie produkcyjnym. Na przykład stosowanie maszyny parowej wiązało się z wykorzystaniem nowego źródła energii, pociągało również za sobą przetwarzanie nowych przedmiotów pracy, przede wszystkim żelaza i stali. To z kolei stawiało nowe zadania dla obróbki metali, konstrukcji maszyn narzędziowych (obrabiarek) i dla metalurgii (chodziło o odpowiednią jakość metali). Istnieją obiektywne, istotne zależności między elementami sił wytwórczych danego systemu. Zależności te określa się jako prawa struktury sił wytwórczych. One w sposób istotny wyznaczają charakter i kierunki rozwoju sił wytwórczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>