Konieczność tworzenia samodzielnych teorii technicznych

Konieczność tworzenia samodzielnych teorii technicznych

W technice wykorzystywane są pewne procesy fizyczne, chemiczne i inne w warunkach, jakie w przyrodzie, jeśli nawet występują, nie mogą być w zasadzie badane. Często wykorzystywane są one w warunkach, jakie w ogóle w przyrodzie nie występują.

Istnieje jeszcze inny bardzo istotny czynnik, który determinuje konieczność tworzenia samodzielnych teorii technicznych na gruncie poznania nauk przyrodniczych. Technika wykorzystuje najczęściej skomplikowane, często bardzo skomplikowane procesy, które są rezultatem kompleksowej interakcji między różnymi prawami przyrody. Prawa te wzajemnie na siebie oddziałują i modyfikują się w całokształcie prawidłowego procesu70. W tym wypadku określa się wzajemne współzależności między określonymi prawami naukowymi, które pozwalają na konstrukcję i prawidłowe funkcjonowanie skomplikowanych urządzeń technicznych. W naukach technicznych są formułowane i w technicznym tworzeniu wykorzystywane stale nowe prawidłowe zależności71. Doświadczenia i eksperymenty nauk technicznych dają często głębsze poznanie zależności form ruchu materii, występujących w przyrodzie. Uważa się, iż właśnie zadaniem nauk technicznych jest odkrywanie specyficznych prawidłowości kompleksowego współdziałania różnych form ruchu materii, występujących w systemach technicznych.

W marksistowskiej literaturze dotyczącej charakteru praw techniki mówi się o technicznych prawach funkcjonowania i struktury72. Przez prawa funkcjonowania rozumie się zasady, na podstawie których środki techniczne ucieleśniają proces techniczny albo na podstawie których uprzedmiotowiona jest ich funkcja. Przez proces techniczny rozumie się rodzaj i sposób, w jaki dokonuje się działanie urządzeń i maszyn. W tym sensie techniczne procesy i odpowiednie funkcje technicznych środków są ekwiwalentne. Po prostu nie może być żadnego technicznego procesu bez przedmiotowego nośnika tego procesu. Środki techniczne ucieleśniają wykoncypowane i zamierzone przez człowieka procesy. Prawa funkcjonowania techniki można określić również jako zależności w obrębie materialnych środków technicznych lub między technicznymi środkami pracy i przedmiotami pracy. Są one na ogół stosowanymi prawami przyrody, co nie oznacza, że nauki techniczne są stosowanymi naukami przyrodniczymi, bo poznanie praw funkcjonowania i ich przedmiotowe ukształtowanie nie wynika bezpośrednio z poznania praw przyrody.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>