Koncentracja wysiłków badawczych na pewnych kierunkach

Koncentracja wysiłków badawczych na pewnych kierunkach

Badania i prace rozwojowe prowadzone są dziś w przeważającej mierze w przemyśle. Udział przemysłu w ogólnogospodarczych nakładach na prace badawczo-rozwojowe wynosi w rozwiniętych krajach kapitalistycznych 80-90%, w NRD około 70% 4fi. Również w obrębie przemysłu badania te koncentrują się w kilku gałęziach, które są nośnikami współczesnego postępu naukowo-technicznego. Do przemysłów o intensywnych badaniach i pracach rozwojowych należą: przemysł lotniczy, chemiczny, elektroniczny, elektrotechniczny, pewne gałęzie budowy maszyn i środków transportu. W roku 1967 udział tych przemysłów w nakładach badawczo-rozwojowych całego przemysłu wynosił: w USA 92,1%, w Wielkiej Brytanii 90,6%, w Szwecji 84,4%, w Japonii 72,4% w Kanadzie 69,2% 47.

Również w obrębie poszczególnych przemysłów istnieje koncentracja w kierunkach badań. W przemyśle elektronicznym skupiają się one przede wszystkim na technice informacyjnej i elektronicznych podzespołach, natomiast w przemyśle chemicznym na chemii organicznej, rozwoju mas plastycznych i tworzyw sztucznych 48.

Podstawową przyczyną koncentracji wysiłków badawczych na pewnych kierunkach jest ograniczoność potencjału badawczego i niemożność jego rozwoju odpowiednio do potrzeb zrównoważonego rozwoju wszystkich dziedzin naukowo-technicznych. Wielkość nakładów na badania trzeba planować odpowiednio do możliwości wdrożenia i upowszechnienia zrealizowanych innowacji. Wzrost nakładów na badania i prace rozwojowe wymaga znacznie większego wzrostu nakładów na wdrożenie i upowszechnienie stosowania osiągnięć naukowo-technicznych. Zatem poziom nakładów na badania i prace rozwojowe zależy od istniejącej bazy materialno-technicznej, od jej efektywności i zdolności adaptowania wszelkich osiągnięć naukowo-technicznych. Czynniki istniejącej bazy technicznej: ilość i jakość środków pracy i źródeł energii, poziom stosowanych procesów technologicznych, organizacji produkcji i kwalifikacji pracowników zaangażowanych w produkcji materialnej warunkują efektywność badań i prac rozwojowych. Miarą owej efektywności może być udział nakładów na badania i wdrożenia w ogólnej wartości nakładów inwestycyjnych. W USA wynosi on około 40% inwestycji produkcyjnych. W innych krajach jest on znacznie niższy49. Bardzo niski jest

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>